Hvad kan vi for­ven­te os af For­mel 1 i 2016?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER SKAL SKE un­der­li­ge ting, hvis For­mel 1- ver­dens­meste­ren 2016 ik­ke kø­rer Mer­ce­des. De ty­ske ’ Sølv­pi­le’ vil sta­dig væ­re over­leg­ne, og selv­om Fer­ra­ri er ryk­ket tæt­te­re på ty­sker­ne, vil Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg sta­dig ha­ve et tek­nisk for­spring. Al­li­ge­vel for­ven­ter jeg spæn­ding om VM: Ros­berg slut­te­de 2015 som hur­tig­ste Mer­ce­des- kø­rer, og hvis han fort­sæt­ter i sam­me spor, er der lagt op til en de­ci­de­ret ’ stjer­ne­krig’ mel­lem Mer­ce­de­s­kø­rer­ne. Og så kan det ( vid) un­der­li­ge ske: Sebastian Vet­tel kø­rer med tit­len, for­di Ros­berg og Ha­milt­on ta­ger po­int fra hin­an­den.

Vet­tel er nem­lig ene­væl­dig første­kø­rer hos Fer­ra­ri. Jeg sy­nes eft er­hån­den, Ki­mi Raik­ko­nen kun er en skyg­ge af sig selv, og det be­ty­der, at Fer­ra­ri kan kon­cen­tre­re sig om Vet­tel. Fer­ra­ri vil før el­ler si­den væl­te Mer­ce­des af For­mel 1- tro­nen, og med in­tern Mer­ce­des- kamp og Fer­ra­ri- fo­kus på Vet­tel, kan det ske al­le­re­de i år. MER­CE­DES OG FER­RA­RI er de ene­ste ti­telkan­di­da­ter i For­mel 1- VM 2016. Red Bull vil med den for­bed­re­de Re­nault- mo­tor må­ske kun­ne true VM- f avo­rit­ter­ne i en­kel­te løb. Wil­li­ams vil og­så ban­ke på til top tre, men som mo­tor­kun­de hos Mer­ce­des vil de al­drig for al­vor få lov til at ud­for­dre fa­brik­s­tea­met.

Jeg for­ven­ter, at For­ce In­di­as øko­no­mi­ske pro­ble­mer vil sen­de dem ud af top fem, men McLa­ren og de­res Hon­da- mo­to­rer vil til gen­gæld ta­ge et skridt frem. Toro Ros­so vil med de­res 2015- Fer­ra­ri- mo­to­rer bli­ve om­trent, hvor de var i 2015, og Sau­ber vil på grund af de­res pres- se­de øko­no­mi næp­pe for­bed­re sig. Schweizer­nes se­je over­le­vel­ses­kamp vil nok sen­de dem i clinch med Ma­nor og det nye Haa­steam om at und­gå sid­ste­plad­sen.

Åh jo – Ke­vin Magnus­sen. Var li­ge ved at glem­me ham – not! DET ER NÆR­MEST ube­skri­ve­ligt stort, at KMag er til­ba­ge i For­mel 1. Det er mod al­le odds, sund for­nuft og al­min­de­lig lo­gik, men det er sam­ti­dig fortjent. For ba­re et par må­ne­der si­den drøm­te Magnus­sen og re­sten af For­mel 1- Dan­mark om et sæ­de i det lil­le Ma­nor- team el­ler en re­ser­ve­tjans hos Wil­li­ams. Nu ind­ler­der han For­mel 1- sæ­so­nen 2016 som første­kø­rer for et af kun tre fa­brik­s­team i fel­tet – stør­re bli­ver det næp­pe!

Jeg har oft e skre­vet, at der er in­gen, der har lo­vet, at For­mel 1 skal væ­re fair. Men at Ke­vin Magnus­sen nu er til­ba­ge – trods elen­dig be­hand­ling fra sin for­ri­ge ar­bejds­gi­ver og en alt for pas­siv ma­na­ger, ty­der på, at der al­li­ge­vel er en hø­je­re ret­fær­dig­hed i spor­ten. K- Mag fortje­ner det så me­get – og han ved, at der er ta­le om en næ­sten miraku­løs chan­ce. Der­for er han end­nu me­re tændt og end­nu me­re se­ri­øs end op til McLa­ren­de­bu­ten i 2014. Men selv­om pres­set nu re­elt er stør­re end den­gang ( der kom­mer in­gen tred­je chan­ce!), er han og­så bed­re for­be­redt rent men­talt. DET MEN­TALE OVER­SKUD gi­ver bed­re hu­mør – og det bed­re hu­mør gør ham til en bed­re ra­cer­kø­rer. Der var ti­der i 2014, hvor jeg ær­ligt talt tviv­le­de på, om K- Mag syn­tes, det var sjovt at væ­re For­mel 1- kø­rer. Og der var ti­der i 2015, hvor jeg var sten­sik­ker på, han syn­tes, det var surt ik­ke at væ­re For­mel 1- kø­rer.

Om­stæn­dig­he­der­ne har gjort Ke­vin Magnus­sen bed­re end no­gen­sin­de, og selv­om Re­naults For­mel 1- af­de­ling kun li­ge er be­gyndt på en om­fat­ten­de genop­byg­ning, ser jeg op­ti­mi­stisk på tea­mets chan­cer. Jeg for­ven­ter, at Ke­vin Magnus­sen vil væ­re tæt på de po­int­gi­ven­de pla­ce­rin­ger i al­le løb. Og med held og dyg­tig­hed – og sand­syn­lig­vis mod slut­nin­gen af sæ­so­nen – vil han kun­ne nær­me sig top tre.

Og han vil – SKAL – kø­re fra team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer om­trent hver gang.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.