Mord i øj­ne­ne, tak…

BT - - OL- KVALIFIKATION -

DET ER EN van­vit­tig vig­tig we­e­kend, som Klavs Bruun Jør­gen­sen og kvin­delands­hol­det går i mø­de i Aar­hus, når de skal kæm­pe med Rumænien, Mon­te­ne­gro og mi­ni­put­ter­ne fra Uru­gu­ay om to plad­ser ved som­me­rens OL. For kon­se­kven­ser­ne af en mis­lyk­ket OL- kva­li­fi ka­tion er gan­ske uover­sku­e­li­ge for dansk kvin­de­hånd­bold. EN OL- BIL­LET VIL gø­re Klavs Bruuns før­ste tid i job­bet til ’ be­stå­et’, gi­ve ar­bejds­ro og løft e tro­en på, at vi trods skuff el­sen ved VM be­væ­ger os mod bed­re og me­re me­dal­je­ri­ge ti­der på kvin­desi­den.

Men kik­ser kval’en, vil det eft er­la­de tvivl om he­le pro­jek­tet, stil­le spørgs­måls­tegn ved ung­doms­ar­bej­det i DHF og re­k­rut­te­rin­gen af lands­holds­spil­le­re – og selv­om Klavs Bruun si­ger, han ik­ke skal no­gen ste­der uan­set ud­fal­det, til­la­der jeg mig at stil­le spørgs­måls­tegn ved, om han kan se sig selv bru­ge fi re år på at byg­ge no­get nyt op frem mod OL i Tokyo i 2020. LI­GE NU VUR­DE­RER jeg imid­ler­tid, at Mon­te­ne­gro og Rumænien står med bed­re kort på hån­den i kam­pen om OL- plad­ser­ne.

Det skyl­des blandt an­det, at ska­der og ska­van­ker hos vi­ta­le spil­le­re og form­ned­gang hos an­dre ik­ke just har gi­vet op­ti­ma­le for­be­re­del­ser for lands­hol­det. Kva­li­te­ten i EM- kval­kam­pe­ne mod Rusland var hel­ler ik­ke på et ni­veau, som blæ­ste mig ba­g­over.

Der­u­d­over rå­der mon­te­ne­gri­ner­ne og ru­mæ­ner­ne eft er min me­ning over bed­re spil­ler­trup­per – og må­ske vig­tigst af alt har de in­di­vi­du­a­li­ster­ne, som kan af­gø­re kam­pe­ne på egen hånd. Ru­mæ­ni­ens Cri­sti­na Ne­agu og Mon­te­ne­gros Ka­ta­ri­na Bu­la­to­vic er vel li­ge nu ver­dens bed­ste på hen­holds­vis ven­stre og høj­re ba­ck, og de kan på egen hånd af­gø­re kam­pe­ne.

Vi be­hø­ver blot tæn­ke til­ba­ge til de­cem­ber, hvor Ne­agu knæk­ke­de Dan­mark i VM- kvart­fi na­len med si­ne 15 scor­in­ger. Den slags spil­le­re har det dan­ske lands­hold ik­ke. De er fak­tisk ik­ke i nær­he­den, som jeg ser det.

Men hvad er Dan­marks mu­lig­he­der så? Det er no­get så ke­de­ligt og gam­mel­dags som fi ght, kol­lek­ti­vets styr­ke og tak­tisk snil­de.

Med an­dre ord er det man­ge af de sam­me dy­der, som Klavs Bruun selv svær­ge­de til som spil­ler. Og OL- kva­li­fi ka­tio­nen bli­ver på man­ge må­der en test af, om land­stræ­ne­ren har haft held og dyg­tig­hed til at im­ple­men­te­re dis­se ting hos si­ne spil­le­re. Jeg vil se 16 spil­le­re, der kæm­per som bin­de­ga­le om hver ene­ste kva­drat­cen­ti­me­ter på de 40x20 me­ter. Som jag­ter den olym­pi­ske del­ta­gel­se med al den ær­ger­rig­hed og stolt­hed, de kan møn­stre DET BLI­VER EN nød­ven­dig­hed, hvis det skal en­de med dansk suc­ces. Men vi kan og­så godt til­la­de os at for­ven­te, at det Bruun’ske aft ryk ef­ter­hån­den er sat så so­lidt, at vi ser en fl ok dan­ske spil­le­re, der kom­mer blæ­sen­de ud af start­hul­ler­ne på hjem­me­ba­nen i Aar­hus.

Det er det, jeg vil se. Jeg vil se mord i øj­ne­ne. Jeg vil se en ul­ti­ma­tiv pa­rat­hed – og­så til at in­ve­ste­re blod, sved, tå­rer, blå mær­ker og bræk­ke­de lem­mer, hvis det bli­ver nød­ven­digt.

Jeg vil se vin­de­rat­ti­tu­de og vilj­en til at of­re alt. Jeg vil se 16 spil­le­re, der kæm­per som bin­de­ga­le om hver ene­ste kva­drat­cen­ti­me­ter på de 40x20 me­ter. Som jag­ter den olym­pi­ske del­ta­gel­se med al den ær­ger­rig­hed og stolt­hed, de kan møn­stre. Det skyl­der de sig selv. Og det skyl­der de dansk kvin­de­hånd­bold.

Fin­der de det frem, er chan­cer­ne for­nuft ige. Men bli­ver det med hånd­brem­sen truk­ket og den selv­til­lids­for­lad­te at­ti­tu­de, vi så i sto­re de­le af lør­da­gens kamp mod Rusland, er per­spek­ti­ver­ne ik­ke no­get at rå­be hur­ra for.

Og den tak­ti­ske snil­de? Den skal land­stræ­ner­tea­met selv­føl­ge­lig og­så le­ve­re fra bæn­ken. Det skal vi og­så kun­ne til­la­de os at for­ven­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.