Våd Re­nault- de­but ven­ter Magnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BT I AU­STRA­LI­EN

al­tid op­stå for­skel­li­ge mu­lig­he­der – spe­ci­elt her i årets før­ste løb. Så det hand­ler og­så om at væ­re klar til at ud­nyt­te de chan­cer, der op­står. «

Og­så reg­ler­ne om ra­di­okom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lem pit og kø­rer er æn­dret op til den­ne sæ­son. Al­le­re­de sid­ste år blev der ind­ført re­strik­tio­ner, for FIA men­te, det send­te et for­kert sig­nal, når in­ge­ni­ø­rer via pi­tra­dio­en be­lær­te ver­dens i prin­cip­pet bed­ste chauf­fø­rer om, hvor­dan de skul­le kø­re de­res bi­ler. Til den­ne

. sæ­son er der sat yder­li­ge­re be­græns­nin­ger for ra­di­okom­mu­ni­ka­tio­nen, men Magnus­sen er ik­ke ube­tin­get fan af de nye reg­ler.

» Jeg er enig i bag­grun­den – at det skal væ­re svæ­re­re at kø­re For­mel 1, men med de nye reg­ler får vi re­elt end­nu min­dre over­skud til at fo­ku­se­re på sel­ve kørs­len, for­di vi selv skal hol­de øje med en mas­se in­for­ma­tio­ner på rat­tet. Un­der de gam­le reg­ler fik vi ba­re en be­sked fra pit­ten, og så kun­ne vi el­lers kon­cen­tre­re os om at gi­ve den gas, « si­ger han.

Re­nault har op til For­mel 1- pre­mi­e­ren hy­ret end­nu en ung test­kø­rer. Ca­na­di­ske Ni­co­las La­ti­fi, der til dag­lig kø­rer i GP2- mester­ska­bet, er ble­vet lo­vet en fre­dagstræ­ning i lø­bet af sæ­so­nen. Re­ser­ver­ne skal ha­ve chan­cen Tea­mets re­ser­ve­kø­rer, Este­ban Ocon, der skal kø­re det ty­ske stan­dard­vogns­mester­skab for Mer­ce­des i år, skal ef­ter pla­nen væ­re med i en ræk­ke fre­dagstræ­nin­ger. Det er end­nu ik­ke be­slut­tet, hvor­når Ocon og La­ti­fi skal i ak­tion, el­ler om det sker på be­kost­ning af Magnus­sens el­ler team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mers træ­nings­tid.

» Det er der ik­ke ta­get stil­ling til end­nu, men som ud­gangs­punkt er det fedt at Re­nault gi­ver en ung, god kø­rer som Ocon en chan­ce, « si­ger Magnus­sen.

» Men li­ge nu glæ­der jeg mig ba­re til selv at kom­me på ba­nen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.