Kæm­per for til­væ­rel­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EN HÅRD KAMP

Det er dag for dag. Han ar­bej­der med at kun­ne væ­re me­re vå­gen og kun­ne gø­re fle­re ting. Det er den pro­ces, han er in­de i. Hvad det så en­der ud i, det ved in­gen på nu­væ­ren­de tids­punkt. Finn Trærup- Han­sen , sport­s­chef i Bad­min­ton Dan­mark

» I før­ste om­gang gæl­der det om at kom­me til­ba­ge til et al­min­de­ligt liv, « si­ger Finn Trærup- Han­sen.

Car­sten Mo­gen­sen faldt om på sit ho­tel­væ­rel­se un­der en tur­ne­ring i rus­si­ske Ka­zan. Double­mak­ke­ren Mat­hi­as Boe fik hur­tigt slå­et alarm, hvor­ef­ter Car­sten Mo­gen­sen blev ha­ste­o­pe­re­ret i Rusland. Si­den har Car­sten Mo­gen­sen kæm­pet en hård kamp, og hel­dig­vis er der frem­gang. Men det hand­ler om at væ­re tå­l­mo­dig.

» Det er dag for dag. Han ar­bej­der med at kun­ne væ­re me­re vå­gen og kun­ne gø­re fle­re ting. Det er den pro­ces, han er in­de i. Hvad det så en­der ud i, det ved in­gen på nu­væ­ren­de tids­punkt. « Hu­mø­ret er i frem­gang Car­sten Mo­gen­sen har fle­re gan­ge si­den ope­ra­tio­nen væ­ret ude i Idræt­tens Hus, hvor Bad­min­ton Dan­mark hø­rer hjem­me. Dels for at genop­træ­ne un­der vej­led­ning fra Team Dan­mark og dels for at slå nog­le bol­de. Al­le­re­de kort ef­ter hjem­sen- del­sen fra Rusland kun­ne han ses i en let om­gang træ­ning på ba­nen i en vi­deo på Fa­ce­book - up­lo­a­det af pro­fi­len ’ Mat­hi­as Boe and Car­sten Mo­gen­sen’.

» Det, der var vig­tigt for Car­sten, var at kom­me ned og se, om han kun­ne ram­me bol­den. Og det kan han godt. Men der­fra og til at kom­me i træ­ning, der er et langt styk­ke end­nu, « si­ger Finn Trærup- Han­sen og for­tæl­ler, at Car­sten Mo­gen­sen går fint rundt og snak­ker al­min­de­ligt, men at der og­så er da­ge, hvor han bli­ver me­get træt.

» Jeg tror, hans hu­mør er i frem­gang. Det er klart, at han har haft rig­tig me­get at tæn­ke over. Han har og­så haft rig­tig me­get tid til at tæn­ke. Jeg tror, han op­le­ver nu, at han og­så selv kan mær­ke, det går fremad skridt for skridt. Han er og­så i en pro­ces, hvor han ved, at det her ta­ger tid. «

Hvad an­går det sport­s­li­ge, vir­ker OL på nu­væ­ren­de tids­punkt ure­a­li­stisk. Men helt at af­vi­se mu­lig­he­den for et Boe/ Mo­gen­sen- part­ner­skab un­der OL vil sport­s­che­fen ik­ke.

» Så­dan som vi vur­de­rer det, er der sta­dig­væk mu­lig­hed for, at de po­int, de al­le­re­de har tjent hjem, kan væ­re in­den for kva­li­fi­ka­tions­ram­mer­ne til OL. Der­u­d­over ved vi in­gen­ting. Li­ge nu er vi nødt til at få nog­le fle­re un­der­sø­gel­ser fo­re­ta­get om­kring Car­sten, « si­ger Finn Trærup- Han­sen, som i øv­rigt er forun­dret over, hvor hur­tigt det gik med at sen­de Car­sten Mo­gen­sen hjem fra Rigs­ho­spi­ta­let ef­ter hjem­kom­sten fra Rusland.

» Jeg skal ik­ke læg­ge skjul på, at jeg egent­lig hav­de for­ven­tet, at den­ne her pro­ces star­te­de in­de på Rigs­ho­spi­ta­let. Men det ske­te ik­ke. Han blev sendt hjem da­gen ef­ter. Der­for er vi ved at sam­le op på de her ting. Han skal til nog­le for­skel­li­ge un­der­sø­gel­ser og mø­der med folk. Så støt­ter vi op alt det, vi kan. «

» Jeg blev i hvert fald over­ra­sket. Og det be­ty­der jo, at vi må kig­ge på, hvor­dan vi sam­ler op på det. « Mål­sæt­nin­gen for den dan­ske OL- trup er klar. Når at­le­ter­ne bli­ver sendt i ak­tion i Rio til au­gust, skal af­ka­stet væ­re mini­mum 10 dan­ske me­dal­jer. Så­dan lød bud­ska­bet i går fra DIFs chef de mis­sion, Mor­ten Rodtwitt, og di­rek­tør i Team Dan­mark, Lo­ne Han­sen, på et pres­se­mø­de i Idræt­tens Hus i Brønd­by. En am­bi­tiøs ud­mel­ding, der vil be­ty­de den stør­ste dan­ske me­dal­je­høst si­den 1948, hvis den op­fyl­des. Ved det se­ne­ste OL i Lon­don blev det til ni dan­ske me­dal­jer.

» Det, at vi kan op­stil­le en me­dal­je­mål­sæt­ning på 10 til sam­men­lig­ning med Lon­don, hvor mål­sæt­nin­gen var syv me­dal­jer, det er sen­sa­tio­nelt højt. Det er vi stol­te af, « si­ger Mor­ten Rodtwitt, der og­så kun­ne mel­de ud, at det er i sports­gre­ne­ne bad­min­ton, bryd­ning, cyk­ling, hånd­bold, ka­jak, ro­ning, sejlsport og svøm­ning, at man reg­ner med dan­ske me­dal­jer.

Med svøm­me­re som Je­a­net­te Ot­te­sen og Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, samt guld­fi­re­ren og ver­dens­meste­ren i en­er­ka­jak, René Hol­ten Poul­sen, er der sær­ligt for­håb­nin­ger om me­dal­je­fest in­den for net­op svøm­ning og ro­ning.

» Der er en ræk­ke sports­gre­ne, hvor vi har et fæl­les mål om, at de skal ta­ge to me­dal­jer. Svøm­ning er op­lagt, og det sam­me med ro­ning, « si­ger Mor­ten Rodtwitt, der og­så har sto­re for­vent­nin­ger til det dan­ske cy­kel­hold. Zi­ka- frygt af­blæst Det sam­me har Team Dan­mark­di­rek­tør Lo­ne Han­sen, der net­op er vendt hjem fra en stu­di­e­tur til Rio. Her har den fryg­te­de Zi­ka- virus læn­ge væ­ret et be­tændt em­ne, men iføl­ge Lo­ne Han­sen bør man ik­ke fryg­te virus­sen. Sær­ligt for­di, OL bli­ver af­holdt i en tør pe­ri­o­de, hvor myg­ge­ne sjæl­dent hær­ger.

» Det, som de si­ger i sel­ve Rio, er, at de ( myg­ge­ne, red.) ik­ke rig­tig fin­des i Rio- om­rå­det. Vi så hel­ler ik­ke no­gen, « si­ger Lo­ne Han­sen, der dog ga­ran­te­rer, at at­le­ter­ne får godt med myg­ge­bal­sam på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.