Au­go si­ger stop

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MEN HAN BLI’R I AaB

Tho­mas Au­gusti­nus­sen indstil­ler kar­ri­e­ren til som­mer og bli­ver i ste­det AaBs as­si­stent­træ­ner. Det op­ly­ste den nord­jy­ske klub i går i en pres­se­med­del­el­se. Den de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler Tho­mas Au­gusti­nus­sen, der fi k sin Superliga- de­but i år 2000, læg­ger støv­ler­ne i sport­st­a­sken én gang for al­le.

Eft er en gl­or­vær­dig kar­ri­e­re i AaB er det slut til som­mer, og i pres­se­med­del­el­sen for­tæl­ler han lidt om si­ne over­vej­el­ser.

» For det før­ste gæl­der det om at slut­te or­dent­ligt af og bi­dra­ge til et for­hå­bent­ligt stærkt for­år med en mas­se spæn­den­de kam­pe for hol­det, og jeg har i nog­le må­ne­der gå­et med over­vej­el­ser­ne om­kring, at jeg var i gang med min sid­ste tid som fod­bold­spil­ler. «

» Jeg har væ­ret hel­dig at op­le­ve det me­ste i mi­ne 20 år i AaB, li­ge­som jeg bå­de nå­e­de med om­kring lands­hol­det og fi k halvan­det år i Østrig, hvil­ket og­så var læ­re­rigt, « si­ger Tho­mas Au­gusti­nus­sen. Skal væ­re hjæl­pe­træ­ner Den 34- åri­ge AaB- spil­ler for­la­der dog ik­ke klub­ben, for han skal as­si­ste­re Lars Søndergaard og as­si­stent­træ­ner Ja­cob Fri­is i den kom­men­de sæ­son. Det be­ty­der, at Au­gusti­nus­sen skal i gang med en træ­ner­ud­dan­nel­se ’ hur­tigst mu­ligt’.

Al­lan Gaar­de, der er sport­s­chef i AaB, tak­ker ’ Au­go’ for sin ’ uvur­der­li­ge’ be­tyd­ning for klub­ben og den ind­sats, som han har lagt for da­gen.

» Tho­mas’ enor­me pro­fes­sio­na­lis­me er ik­ke mindst kom­met til sin ret i de se­ne­ste par sæ­so­ner, hvor han har få­et min­dre og min­dre spil­le­tid, men han har ar­bej­det ufortrø­de­nt på træ­nings­ba­nen og bi­dra­get på sæd­van­lig vis til fæl­les­ska­bet uden at kny, men vi er eni­ge om, at tids­punk­tet nu er na­tur­ligt til at læg­ge støv­ler­ne på hyl­den, « si­ger Gaar­de.

SPILLERJAGT Fe­de­ri­co San­tan­der ny­der sin suc­ces hos FC Kø­ben­havn i øje­blik­ket. Og det sam­me gør Stå­le Sol­bak­ken og FCK. Den pa­ragu­ay­an­ske an­gri­ber har vist sig som et godt køb, der nu og­så har få­et mål på samvit­tig­he­den. Og imens San­tan­der fi nder net­te­ne i Dan­mark, er FCK på jagt eft er nye spil­le­re i Sy­da­me­ri­ka. Chef­scout Lars Hø­jer er på en af si­ne man­ge tu­re til Sy­da­me­ri­ka, hvor han hol­der øje med mar­ke­det for FCK.

Hø­jer har blandt an­det set ar­gen­tin­ske kam­pe som Bo­ca Ju­ni­o­rs mod Uni­on de San­ta Fe samt Estu­di­an­tes mod Gim­na­sia La Pla­ta og Co­pa Li­berta­do­res med bra­si­li­an­ske Cor­int­hi­ans mod pa­ragu­ay­an­ske Cer­ro Por­teno.

Kø­ben­hav­ner­ne har væ­ret ak­ti­ve i Sy­da­me­ri­ka i fl ere år, og den før­ste frugt af det ar­bej­de blev pluk­ket i be­gyn­del­sen af 2014, da Fran­co Mus­sis blev præ­sen­te­ret et halvt år før sin an­komst. Det blev ik­ke en suc­ces, men 24- åri­ge Fe­de­ri­co San­tan­der har be­vist, at der kan in­te­gre­res spil­le­re fra Sy­da­me­ri­ka i FCK. Der­for kig­ger man vi­de­re i det kon­ti­nent, for­tæl­ler tek­nisk di­rek­tør Jo­han Lan­ge. Hvis du hen­ter spil­le­re fra et kon­ti­nent, og de hver ene­ste gang ik­ke bli­ver en suc­ces, vil­le det nok gi­ve bag­grund for en eva­lu­e­ring. Hvis man får spil­le­re fra et land el­ler kon­ti­nent, som man ram­mer plet med fl ere gan­ge, vil man na­tur­lig­vis og­så hol­de sig ek­stra ori­en­te­ret i det land el­ler kon­ti­nent.

» Vi har selv­føl­ge­lig et stør­re kend­skab til en spil­ler gen­nem man­ge år fra den dan­ske liga. Men li­ge­gyl­digt hvil­ken spil­ler vi hen­ter ind til klub­ben, skal vi se den på­gæl­den­de spil­ler et pas­sen­de an­tal gan­ge li­ve, før vi hen­ter ham. En­ten Stå­le el­ler jeg skal ha­ve set spil­le­ren li­ve in­den en even­tu­el kon­trakt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.