VI HAR HAM

BT - - NYHEDER -

TER­ROR Den ho­ved­mistænk­te i Pa­risan­gre­be­ne i novem­ber er fre­dag aft en ble­vet an­holdt i en po­li­ti­ak­tion i Bruxelles. Det be­kræf­ter såvel fran­ske som bel­gi­ske myn­dig­he­der. Sa­lah Ab­des­lam, der er mistænkt for at ha­ve med­vir­ket til mas­sa­kren i novem­ber, hvor 130 men­ne­sker blev dræbt, er an­holdt i Bruxelles- by­de­len Mo­len­be­ek eft er et sky­de­ri, op­ly­ser fransk po­li­ti.

» Vi har li­ge an­holdt Sa­lah Ab­des­lam. Tre mistænk­te er ble­vet an­holdt, « si­ger den bel­gi­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Char­les Mi­chel på en pres­se­kon­fe­ren­ce fl an­ke­ret af den fran­ske præ­si­dent François Hol­lan­de. For­bin­del­se til Is­la­misk Stat Iføl­ge Hol­lan­de er der en for­bin­del­se mel­lem Pa­ris- an­gri­ber­ne og Sy­ri­en og Is­la­misk Stat.

Trus­sels­ni­veau­et er me­get højt, ly­der det fra Hol­lan­de.

Fransk- ma­rok­ka­ne­ren Sa­lah Ab­des­lam me­nes at væ­re den sid­ste over­le­ven­de ud af de ti, som ud­før­te det hidtil vær­ste ter­r­or­an­greb på fransk jord. Han skal væ­re fl yg­tet til Bruxelles eft er Pa­ris- an­gre­be­ne, hvor han hav­de næg­tet at spræn­ge sig selv i luft en.

Den 26- åri­ge fransk­mand Ab­des­lam skal væ­re ble­vet sår­et i be­net i for­bin­del­se med ak­tio­nen, ly­der det fra po­li­ti­et.

Ab­des­lam har væ­ret på fl ugt og stærkt eft er­søgt si­den mas­sa­kren i Pa­ris.

Den bel­gi­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Char­les Mi­chel og den fran­ske præ­si­dent François Hol­lan­de for­lod om­gå­en­de et EU- top­mø­de eft er an­hol­del­sen af Eu­ro­pas mest eft er­søg­te mand for at hol­de et kri­se­mø­de.

Den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Ba-

JAG­TEN PÅ SA­LEH AB­DES­LAM

Ab­des­lam var pas­sa­ger i en bil, som blev stand­s­et af fransk po­li­ti på vej til Bel­gi­en få ti­mer eft er an­gre­be­ne. Den fi k lov til at kø­re vi­de­re. To an­dre, som og­så var i bi­len, er si­den ble­vet an­holdt i Bel­gi­en.

Bel­gisk po­li­ti me­ner, at Ab­des­lam gem­te sig i 20 da­ge i Scha­er­be­ek uden­for Bruxelles før han for­svandt. Fran­ske ef­ter­ret­nings­kil­der op­ly­ste i slut­nin­gen af novem­ber, at han for­ment­lig var fl yg­tet til Sy­ri­en.

Tirs­dag slog bel­gisk og fransk po­li­ti til ra­ck Oba­ma har eft er­føl­gen­de ly­køn­sket Char­les Mi­chel eft er an­hol­del­sen af Ab­des­lam, skri­ver Le Mon­de.

USA har hjul­pet fran­ske og bel­gi­ske myn­dig­he­der med at øge sik­ker­he­den si­den Pa­ris- an­gre­be­ne i novem­ber, og det­te vil fort­sæt­te, ly­der det fra Det Hvi­de Hus iføl­ge Reu­ters.

Po­li­ti­ak­tio­nen kom eft er, at Sa­lah Ab­des­lams fi nger­aft ryk blev fun­det i en lej­lig­hed tirs­dag i en an­den del af Bruxelles tid­li­ge­re på ugen, hvor en for­modet is­la­misk kri­ger blev skudt.

Fran­cos Hol­lan­de øn­sker at få Ab­des­lam ud­le­ve­ret sna­rest mu­ligt til Frank­rig. mod en lej­lig­hed i Bruxelles- by­de­len Fo­rest. En mand blev dræbt, mens to an­dre fl yg­te­de. En af dem var Ab­des­lam, me­ner po­li­ti­et, som fandt hans fi nger­aft ryk i lej­lig­he­den.

Fre­dag lyk­ke­des det så for po­li­ti­et at an­hol­de Ab­des­lam, som blev sår­et i en po­li­ti­ak­tion mod en lej­lig­hed i Mo­len­be­ek. / ritzau/

I ti­mer­ne eft er ter­r­or­an­gre­be­ne i Pa­ris i novem­ber slap Sa­lah Ab­des­lam gen­nem tre po­li­ti­af­spær­rin­ger i Frank­rig, da han fl yg­te­de til Bel­gi­en. Han har væ­ret på fl ugt si­den. Men i går blev Ab­des­lam an­holdt i Bruxel­les­by­de­len Mo­len­be­ek. Ab­des­lam er 26 år gam­mel. Han kom­mer fra Bel­gi­en, men er af ma­rok­kansk her­komst. Hans bror, 31- åri­ge Bra­him, delt­og i an­gre­bet i Pa­ris og sprang sig selv i luft en ved Comp­toir Vol­tair.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.