Dan­ske­re kan en­de ba­gerst i job- kø­en

BT - - NYHEDER -

FLYGT­NIN­GE par­ter om in­te­gra­tion af flygt­nin­ge, så de hur­tigt bli­ver selv­for­sør­gen­de. Men tors­dag blev og­så da­gen, hvor Fol­ke­tin­get vedt­og et loft over kon­tant­hjælp og an­dre of­fent­li­ge ydel­ser, der be­ty­der op til 4.600 kr. min­dre om må­ne­den for en en­lig med fi­re børn. Kom­bi­na­tio­nen af de to af­ta­ler fik hu­mø­ret til at da­le hos ad­skil­li­ge le­di­ge dag­pen­ge- og kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re, der fryg­ter, at det nu bli­ver end­nu svæ­re­re at kom­me til­ba­ge i ar­bej­de. Al­vor­lig trus­sel Den­nis Kri­sten­sen, FOA, me­ner, at tre­part­s­af­ta­len kan gø­re det svæ­re­re for dan­ske­re at få et et job.

» Jeg op­fat­ter det som en ret al­vor­lig trus­sel. Vo­re med­lem­mer ri­si­ke­rer at bli­ve sendt ud ad dø­ren med en fy­re­sed­del i hån­den, mens flygt­nin­ge­ne kom­mer ind ad dø­ren med en IGU- af­ta­le i hån­den. Og de kom­mu­nalt an­sat­te er ble­vet sat skak­mat, for­di de ik­ke kan si­ge nej, « si­ger Den­nis Kri­sten­sen.

I 3Fs lo­ka­le af­de­ling i Tøn­der/ Aa­ben­raa gen­ken­der for­mand Kim Brandt be­kym­rin­gen:

» Jeg er ik­ke i tvivl om, at ar­bejds­gi­ver­ne vil bryste sig af de­res so­ci­a­le an­svar­lig­hed ved at ta­ge flygt­nin­ge ind, men sam­ti­dig vil de und­la­de at be­sæt­te halv­de­len af de stil­lin­ger, mi­ne med­lem­mer kun­ne ha­ve få­et, « si­ger Kim Brandt.

Han sy­nes dog, at det er po­si­tivt, at man gør no­get for in­te­gra­tio­nen, og at det er ar­bejds­mar­ke­dets par­ter, der i fæl­les­skab er ble­vet eni­ge om en ord­ning.

I Vestsjæl­land er den lo­ka­le 3Ffor­mand Al­lan An­der­sen i den si­tu­a­tion, at op­svin­get er kom­met i gang med vækst i lo­ka­l­om­rå­det. Han kan bli­ve be­kym­ret for, om der er nok ar­bejds­kraft de kom­men­de år. På den yder­ste kant » Vi har al­le et me­dansvar for in­te­gra­tio­nen, og det er dej­ligt, at det er ar­bejds­mar­ke­dets par­ter, der har la­vet af­ta­len.

Det ene­ste, jeg er ut­ryg ved, er, at ar­bejds­gi­ver­ne får et in­ci­ta­ment på 40.000 kr til at an­sæt­te flygt­nin­ge. Det kan gi­ve en skævvrid­ning. Vi har 300 le­di­ge med­lem­mer i øje­blik­ket, og nog­le af dem på den yder­ste kant af dag­pen­ge­sy­ste­met er na­tur­lig­vis be­kym­re­de for, om det nu bli­ver end­nu svæ­re­re for dem at få fod­fæ­ste. Og jeg kan godt for­stå de­res be­kym­ring, « si­ger Al­lan An­der­sen, der hå­ber på ar­bejds­gi­ver­nes hø­je moral og etik i det vi­de­re for­løb.

Det var el­lers en til­freds be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen ( V), der præ­sen­te­re­de af­ta­len i tors­dags. Han var til­freds med, at al­le ak­tø­rer blev eni­ge. Der er en re­el ri­si­ko for, at flygt­nin­ge kom­mer til at er­stat­te et­ni­ske dan­ske­re, som har væ­ret i job i man­ge år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.