Et brag af et fund

BT - - NYHEDER -

HI­STO­RISK

Og tog 59 men­ne­sker med sig i dø­den ud for Thy­bor­øn.

HMS Tar­pon sej­le­de ud fra hav­nen i Port­s­mouth den 6. april 1940 med kurs mod den nor­ske kyst. Blot fi­re da­ge se­ne­re mi­ste­de Roy­al Navys ho­ved­kvar­ter ra­di­o­kon­tak­ten til den sto­re ubåd, der hav­de 10 tor­pedo­r­ør om bord og var la­stet med 17 tor­pedo­er, be­reg­net til ty­sker­nes krigs­ski­be i far­van­det ud for Nor­ge. Dybhavs­bom­be

Men så langt nå­e­de den al­drig. En dybhavs­bom­be blev dens og be­sæt­nin­gens skæb­ne, og li­ge si­den har HMS Tar­pon væ­ret sporløst for­s­vun­det. Indtil den er­far­ne er­hvervs­dyk­ker Gert Nor­mann An­der­sen i for­gårs me­re el­ler min­dre til­fæl­digt opkla­re­de myste­ri­et ef­ter 76 år.

» Det er da lidt fan­ta­stisk at væ­re den før­ste til at se hi­sto­ri­en. HMS Tar­pon er en af de al­ler­før­ste ubå­de, der gik ned un­der An­den Ver­denskrig. Og det er med sik­ker­hed den før­ste, der blev sæn­ket med en dybhavs­bom­be, « si­ger Gert Nor­mann An­der­sen til BT da­gen ef­ter det op­sigtsvæk­ken­de fund.

Han har i ti­dens løb fun­det ad­skil­li­ge an­dre vrag af ski­be og og­så ubå­de fra bå­de Før­ste og An­den Ver­denskrig. Men den her er spe­ci­el.

» Man kan ty­de­ligt se, hvor den er ble­vet ramt. Det gør ind­tryk, for­di det er så ty­de­ligt, hvor vold­somt det har væ­ret. Det er hi­sto­ri­en, som er det fa­sci­ne­ren­de ved så­dan et fund. Det he­le lig­ger li­ge for­an dig. Du får et øje­bliks­bil­le­de af, hvad der ske­te. Og det har væ­ret vold­somt, « kon­sta­te­rer Gert Nor­mann An­der­sen, som be­gynd­te med at dyk­ke helt til­ba­ge i 1965.

» Jeg har gjort man­ge fund i ti­dens løb, og det er ik­ke al­le, der gør sær­ligt ind­tryk på en. Men der kom­mer og­så hig­hlights ind imel­lem. Det her er et af dem. Og jeg var no­get for­bav­set over, at vi fandt den der, hvor vi gjor­de, for indtil nu har man tro­et, at den lå læn­ge­re op­pe i Ska­ger­rak, på dy­be­re vand, « si­ger han.

Gert Nor­mann An­der­sen vil ik­ke af­slø­re, præ­cis hvor han og tea­met har fun­det HMS Tar­pon. Det er af respekt for og hen­syn til Roy­al Navy og de på­rø­ren­de til de 59 be­sæt­nings­med­lem­mer, som så brutalt mi­ste­de li­vet, da tryk­bøl­gen fra dybhavs­bom­ben blæ­ste gen­nem den sto­re ubåd den skæb­nesvan­gre dag i april 1940.

» Hvis vi vil­le, kun­ne vi godt for­tæl­le, hvor den lig­ger. Men det gør vi ik­ke af hen­syn til gravfre­den. Det er og­så der­for, vi ik­ke går ind i ubå­den, « si­ger han.

Fo­to: Roy­al Navy

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.