Mo­der­ne for­æl­dre

Fre­de­rik afb rød OL til for­del for fa­mi­li­en

BT - - NYHEDER -

KON­GE­LI­GE

MO­DER­NE MAND Det er ik­ke blot her­tu­gin­de Ka­te, som har la­det de of­fi ci­el­le plig­ter vi­ge til for­del for tid med fa­mi­li­en. Ved de vin­te­r­o­lym­pi­ske le­ge i So­chi 2014 afb rød kron­prins Fre­de­rik sit be­søg hos de dan­ske at­le­ter før tid . Bør­ne­ne hav­de vin­ter­fe­rie, og der­for hav­de Kron­prin­sen og kron­prin­ses­se Mary be­stilt ski­fe­rie på det idyl­li­ske ski­resort i schweizi­ske Ver­bi­er. Selv­om Kron­prin­sen ved tid­li­ge­re OL har del­ta­get fra start til slut som med­lem af den olym­pi­ske ko­mité ( IOC) , så var den dan­ske kron­prins Det har i 115 år væ­ret en fast tra­di­tion, at et kvin­de­ligt med­lem af den bri­ti­ske kon­ge­fa­mi­lie ud­de­ler em­ble­mer til de nye sol­da­ter i The Irish Gu­ard, der er en irsk del af den bri­ti­ske hær.

Si­den 2012 har her­tu­gin­de Ka­te stå­et med an­sva­ret, men i år har hun meldt fra, for­di hun vil til­brin­ge tid med si­ne to små børn, prins Ge­or­ge og prin­ses­se Char­lot­te, in­den hun rej­ser på of­fi ci­elt be­søg i In­di­en til april. Hvad skal man så med dem Uhel­dig­vis for her­tu­gin­de Ka­te har hen­des mo­der­li­ge be­hov ik­ke aff ødt vold­som for­stå­el­se i den bri­ti­ske pres­se og på so­ci­a­le me­di­er.

» Jeg er skuff et. Hvis de kon­ge­li­ge bry­der med go­de tra­di­tio­ner, så ved jeg ik­ke, hvor­for de skal væ­re der, « kun at fi nde i So­chi un­der åb­nings­ce­re­mo­ni­en .

» Et OL va­rer en hel del da­ge, og nu var det så­dan, at den før­ste uge faldt i sko­ler­nes vin­ter­fe­rie. Og jeg er helt klart af den over­be­vis­ning, at mi­ne børn skal ha­ve de­res far, når de er så små, og når de har en fe­rie på her tids­punkt, « sag­de kron­prins Fre­de­rik til Ek­stra Bla­det den­gang.

Hof­repor­ter Ma­ri­an­ne Fen­ger fra Bil­led- Bla­det me­ner, at Fre­de­rik og Mary er me­get op­mærk­som­me på at til­brin­ge tid sam­men med de­res børn – og­så med hen­syn til frem­ti­den, og de op­ga­ver der ven­ter dem.

» De ved, at de­res børn har vig­ti­ge rol­ler i frem­ti­den, og at de skal fun­ge­re og væ­re har­moni­ske men- ly­der det blandt an­det fra Twit­ter­bru­ge­ren Kit­ty Prid­den, iføl­ge Daily Mail.

Iføl­ge hof­repor­ter Ma­ri­an­ne Fen­ger fra Bil­led- Bla­det, der har et ind­gå­en­de kend­skab til tron­føl­ger­par­re­ne i de eu­ro­pæ­i­ske kon­ge­hu­se, så skal Cam­brid­ge- her­tu­gin­dens af­bud ses i en stør­re sam­men­hæng.

» Der er sket en æn­dring for de yn­gre ge­ne­ra­tio­ner i kon­ge­hu­se­ne, hvor de selv vil ta­ge sig af de­res børn frem for at få bar­nepi­ger til at pas­se dem. Hun er en mo­der­ne mor, « si­ger hun og ud­dy­ber:

» Prin­ses­se Char­lot­te er kun 10 må­ne­der, så det er klart, at hun pri­o­ri­te­rer si­ne børn i den pe­ri­o­de, hvor de er så små. «

Men det er ik­ke kun i det bri­ti­ske kon­ge­hus, at den yn­gre ge­ne­ra­tion bry­der med tra­di­tio­nen om at væ­re ne­sker med det off ent­li­ge liv, de kom­mer til at le­ve, « si­ger hun. på af­stand, når det kom­mer til op­dra­gel­sen af de roy­a­le po­der. Mens kron­prins Fre­de­rik til­brag­te man­ge ti­mer sam­men med bar­nepi­ger­ne på Ama­li­en­borg, har han sam­men med kron­prin­ses­se Mary på­ta­get sig en langt me­re nær­væ­ren­de for­æl­drerol­le over for sin fi re børn, ly­der vur­de­rin­gen fra Ma­ri­an­ne Fen­ger.

» Jeg sy­nes, det dan­ske kron­prin­s­par har en rig­tig fi n ba­lan­ce, som bå­de har tid og over­skud til at væ­re sam­men med de­res børn. De hen­ter og brin­ger dem til og fra sko­le, og sam­ti­dig er de jo fl it­ti­ge re­præ­sen­tan­ter for Dan­mark med man­ge of­fi ci­el­le plig­ter, « si­ger hun.

» Jeg er sik­ker på, at de har de­res børn i tan­ker­ne, når de plan­læg­ger of­fi ci­el­le ar­ran­ge­men­ter, for­di de er me­get op­mærk­som­me på at væ­re der for dem, « si­ger Ma­ri­an­ne Fen­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.