Dor­te Ben­ned­sen er død

BT - - NYHEDER -

Tid­li­ge­re kir­ke- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Dor­te Ben­ned­sen er død i en al­der af 77 år, op­ly­ser So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Hun sad i Fol­ke­tin­get for par­ti­et fra 1975 til 2001 og var for­mand for grup­pen fra 1977 og to år frem.

Dor­te Ben­ned­sen fi k bå­de kri­sten­dom­men og po­li­tik ind med mo­der­mæl­ken i hjem­met på Fre­de­riks­berg som dat­ter af te­o­lo­gen og fi lo­soff en Hal Koch og hans hu­stru, den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske kir­ke- og kul­tur­mi­ni­ster Bo­dil Koch.

» Det er me­get trist at hø­re om Dor­te Ben­ned­sens død.

Hun var me­re end si­ne for­æl­dres dat­ter. Hun sat­te ty­de­li­ge aft ryk bå­de som fol­ke­tings­med­lem igen­nem me­re end 25 år og som en de­di­ke­ret kir­ke- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster, « si­ger for­mand Met­te Fre­de­rik­sen i en kom­men­tar. Dor­te Ben­ned­sen bli­ver be­gra­vet fra Fre­de­riks­berg Kir­ke på tirs­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.