Er EU mil­li­ar­der Det er pen­ge­ne brugt på

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 19. MARTS 2016

Ud­valgs­rej­ser:

Mø­de med na­tio­na­le par­la­men­ter:

De­le­ga­tions­tu­re:

An­non­ce­ring på Fa­ce­book og Twit­ter:

EUs fi lm­pris, LUX Prize i 2014:

Val­get 25. maj 2014: Par­la­men­ta­ri­ker­nes rej­seud­gift er fra de­res hjem til par­la­men­ter­ne i Bruxelles og Stras­bourg:

Ud­gift er til an­sat­te, der rej­ser mel­lem de tre ar­bejds­ste­der ca. 5,8 mio. kr. 991.167,22 kr.

56.205,51 kr.

2.044.981,33 kr.

10.073.690,82 kr.

11.182.950,00 kr.

6.761.226,48 kr. 39.339.411,33 kr. ca. 11.928.480 kr.

132.704.340 kr. 219.256.406,78 kr. 205.040.521,46 kr. 30.880.762,15 kr. 2.185.513,74 kr. 1.555.898,74 kr.

207.524,93 kr.

151.342.590 kr. Ung­dom­mens bud på EU: Un­ges bud på frem­ti­dens EU ved ar­ran­ge­men­ter, der løb over nog­le da­ge. Par­la­men­tets egen tv- ka­nal: Pris: 37.236.725,97 kr. Ka­na­lens kri­ti­ke­re me­ner, at den ik­ke bli­ver set af nok til at ret­fær­dig­gø­re dens ek­si­stens, mens til­hæn­ge­re me­ner, at den er et vig­tigt kom­mu­ni­ka­tions­red­skab. Det Eu­ro­pæ­i­ske Hus: Mu­se­um for eu­ro­pæ­isk hi­sto­rie. Ud­gift er­ne til op­fø­rel­se og for­ven­tet drift indtil 2017 ca. 252 mio. kr. Der­u­d­over var der i 2014 ud­gift er til ud­stil­lin­ger: ca. 70 mio. kr.

In­for­ma­tions­kon­to­ret i Kø­ben­havn i 2014:

Ny byg­ning i Luxem­bourg:

ca. 30.5 mio. kr.

11.138.218,20 kr.

301.231.396,50 kr.

581.186.728,44 kr.

Eu­ro­pa- Par­la­men­tets 10 dy­re­ste tu­re i 2014 ko­ste­de i alt Den dy­re­ste tur gik til Græken­lands ho­ved­stad At­hen og ko­ste­de 2014s dy­re­ste tur gik til Perus ho­ved­stad, Li­ma, og ko­ste­de i snit per del­ta­ger For­skel­li­ge par­la­ments­tu­re, hvor par­la­men­ta­ri­ke­re mø­des med na­tio­na­le par­la­men­ter. Pris:

46 gan­ge rej­ste de­le­ga­tio­ner fra EU- Par­la­men­tet i 2014. Det ko­ste­de i alt EU- Par­la­men­tet brug­te i 2014 på an­non­ce­ring på Fa­ce­book Twit­ter: 1,5 mio. kr. ( ca. 0,2 mio. Eu­ro)

Ud­de­les hvert år: Val­gar­ran­ge­men­ter ko­ste­de i alt Bl. a. blev Ple­nar­sa­len i Bruxelles mid­ler­ti­digt om­byg­get for Bil­le­der fra den om­byg­ge­de ple­nar­sal blev vist på 296 ka­na­ler i Eu­ro­pa, men ind­sat­sen er ik­ke ble­vet eva­lu­e­ret på trods af, at ind­sat­sen op til valg­da­gen var to­stren­get. Dels vil­le man re­k­la­me­re for val­get for at øge stem­me­pro­cen­ten, og dels vil­le man dæk­ke val­gaft enen. Kampag­nen for at øge stem­me­pro­cen­ten ko­ste­de i øv­rigt Fle­re par­la­men­ta­ri­ke­re op­ly­ser, at de ik­ke så bil­le­der­ne fra den om­byg­ge­de ple­nar­sal. Par­la­men­ta­ri­ker­nes dag­li­ge godt­gø­rel­ser: Par­la­men­ta­ri­ker­nes af­stands- godt­gø­rel­ser: Par­la­men­ta­ri­ker­nes ud­gift er til taxa: Par­la­men­ta­ti­ker­nes ud­gift er til ho­tel og mad: Par­la­men­ta­ri­ker­nes an­dre ud­gift er: Bruxelles, Stras­bourg og Luxem­bourg: ( Tid­li­ge­re har det væ­ret frem­me, at den sam­le­de pris for EUs rej­se­cir­kus år­ligt ko­ster ca. 1 mia. kro­ner.) Ud­gift er­ne til hus­le­je i Kø­ben­havn de­les li­ge­ligt med EU- Kom­mis­sio­nens in­for­ma­tions­kon­tor. De sam­le­de ud­gift er for al­le in­for­ma­tions­kon­to­rer­ne i med­lem­slan­de­ne var En ny byg­ning er ble­vet op­ført i Luxem­bourg for at hu­se ad­mi­ni­stra­tivt per­so­na­le. Tid­li­ge­re sad an­sat­te i le­je­de byg­nin­ger. Pris: ( 780.967 eu­ro) ( 132.948 eu­ro)

( 7.539 eu­ro)

( 274.299 eu­ro)

( 1.351.212 eu­ro)

( 1,5 mio. eu­ro)

( 906.902 eu­ro) ( 5.276.704 eu­ro)

( 1,6 mio. eu­ro)

( 17,8 mio. eu­ro). ( 29.409.468 eu­ro) ( 27.502.652 eu­ro) ( 4.142.122 eu­ro) ( 293.149 eu­ro) ( 208.697 eu­ro)

( 27.840 eu­ro)

( 20,3 mio. eu­ro)

( 4,1 mio. eu­ro)

( 4.994.665 eu­ro) ( 33,8 mio. eu­ro) ( 9,4 mio. eu­ro)

( 1.494.000 eu­ro)

( 40.405.000 eu­ro)

( 77.956.182,64 eu­ro)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.