Le­go gi­ver an­sat­te re­kord- bonus

BT - - NYHEDER -

BONUS 2016 er et godt år at væ­re an­sat i Le­go. For an­den gang i år får de an­sat­te nem­lig en ek­stra po­se pen­ge. Det går godt for Le­go. Fak­tisk går det så godt, at Le­go for­le­den kun­ne præ­sen­te­re end­nu et re­kor­dregn­skab, der vi­ste et over­skud på he­le 9,2 mia. kr. og en om­sæt­ning, der er ste­get med 25 pct.

Det er selv­føl­ge­lig kom­met de sten­ri­ge Le­go- eje­re, fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sen til gavn. Fa­mi­li­en vur­de­res nu til at ha­ve en for­mue på om­kring 150 mia. kr.

Men frem­gan­gen kom­mer og­så Le­go- kon­cer­nens me­re end 17.000 an­sat­te til gavn. Som føl­ge af det go­de regn­skab får me­d­ar­bej­der­ne nem­lig at­ter i år en løn­bonus, som bli­ver ud­be­talt med marts- løn­nen.

Og den­ne gang er den hi­sto­risk stor. Al­drig tid­li­ge­re har Le­go ud­be­talt så man­ge pen­ge som bonus i for­bin­del­se med regn­ska­bet.

Og det kan godt gi­ve en pæn sum pen­ge hos nog­le. Det op­ly­ser Le­gos pres­se­chef Ro­ar Ru­de Trang­bæk.

» Jeg kan ik­ke si­ge, hvor me­get den en­kel­te får, men al­le får mini­mum fem pct. af de­res årsløn, « si­ger han.

For nog­le kan det bli­ver en rig­tig god for­ret­ning. Har man en høj løn, og har man en god bonus ord­ning, vil der må­ske rul­le rig­tig man­ge pen­ge ind i slut­nin­gen af må­ne­den.

» De an­sat­te er på for­skel­li­ge bonus- sy­ste­mer afh æn­gigt af, hvor de ar­bej­der. Og den po­ten­ti­el­le bonus kan væ­re helt op til 35 pct. Men om der er no­gen, der får ud­be­talt 35 pct., det kan jeg ik­ke li­ge ud­ta­le mig om, « si­ger Ro­ar Ru­de Trang­bæk. Vok­se­værk ko­ster År­sa­gen til, at bonus­sen i år er hi­sto­risk stor, er dog ik­ke, at Le­go er ble­vet me­re rund­hån­det og umid­del­bart har valgt at hæ­ve al­le me­d­ar­bej­der­nes bonus­ud­be­ta­lin­ger som føl­ge af det nye re­kor­dregn­skab.

Iføl­ge pres­se­che­fen skyl­des den sto­re lønud­be­ta­ling sim­pelt­hen, at der er kom­met fl ere an­sat­te i le­ge­tøjs­kon­cer­nen.

» Må­lt i kro­ner og øre er det den stør­ste bonus no­gen­sin­de, og det er det ene og ale­ne af den grund, at vi i 2015 har få­et 2.000 fl ere me­d­ar­bej­de­re, så der­for bli­ver kro­ner og øreud­be­ta­lin­gen og­så hø­je­re, « for­kla­rer han .

Mens Le­go med ud­gan­gen af 2014 hav­de 14.762 an­sat­te, var tal­let i slut­nin­gen af 2015 på 17.294. Iføl­ge Ro­ar Ru­de Trang­bæk er an­tal­let af an- sat­te ble­vet øget rundt om­kring i kon­cer­nen grun­det øget eft er­spørgsel på det po­pu­læ­re le­ge­tøj. Der er og­så kom­met fl ere an­sat­te i Bil­lund.

Har man væ­ret an­sat i Le­go i me­re end et par må­ne­der, kan man glæ­de sig over, at man for an­den gang på kun få må­ne­der får en ek­stra sum pen­ge. Op til jul be­slut­te­de fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sen nem­lig at for­gyl­de al­le Le­gos an­sat­te med en ek­stra­or­di­nær ju­le­ga­ve. Al­le an­sat­te fi k sim­pelt­hen en ek­stra må­neds løn ud­be­talt sam­men med de­res al­min­de­li­ge løn i ja­nu­ar.

Ro­ar Ru­de Trang­bæk vil ik­ke op­ly­se, hvor me­get kon­cer­nen sam­let ud­be­ta­ler i års­bonus til si­ne me­d­ar­bej­de­re, men han gi­ver et ind­blik i, hvor me­get den ek­stra­or­di­næ­re ju­le­ga­ve løb op i.

» Der var ta­le om et stør­re tre­cif­ret mil­li­onbe­løb, « si­ger han og til­fø­jer, at ud­be­ta­lin­gen til jul dog var så spe­ci­el, at de an­sat­te ik­ke skal for­ven­te, at de til jul i 2016 får en lig­nen­de ga­ve.

Fa­mi­li­en får syv mia. kr. Selv­om Le­go- ejer­ne er gav­mil­de med ud­de­lin­gen af ga­ver og bonus til de an­sat­te, så be­hø­ver de næp­pe at fryg­te, at det gi­ver et for stort ind­hug i de­res pri­va­te for­mu­er.

Årets re­kor­dregn­skab har nem­lig ført til, at Le­go- fa­mi­li­en iføl­ge fi nans. dk vil gi­ve sig selv samt Le­go­fon­den et ud­byt­te på he­le syv mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket er 2,5 mil­li­ar­der me­re, end hvad fa­mi­li­en fi k i 2014.

Le­go er for øv­rigt ik­ke den ene­ste virk­som­hed, der år­ligt gi­ver bonus­ser til si­ne me­d­ar­bej­de­re. Og­så Ikea er kendt for år­ligt at gi­ve bonus­ser, der nog­le gan­ge sva­rer til en må­nedsløn, i de va­re­hu­se, der le­ver op til årets mål­sæt­nin­ger.

Den sven­ske mø­bel­gi­gants bonus po­li­tik be­tød for ek­sem­pel, at an­sat­te i al­le dan­ske va­re­hu­se på nær ét fi k bonus i 2015.

Kun i Ikea i Gen­toft e måt­te de an­sat­te und­væ­re, da va­re­hu­set ik­ke hav­de le­vet op til årets mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.