Græn­se­kon­trol­len kan dril­le på­ske­tra­fik­ken

BT - - NYHEDER -

På­ske­fe­ri­en med­fø­rer som al­tid me­get tra­fik og kan be­ty­de pro­ble­mer på de dan­ske ve­je. Vej­di­rek­to­ra­tet gør op­mærk­som på, at på­ske­tra­fik­ken kan stræk­ke sig helt fra fre­dag 18. marts til man­dag 4. april, da man­ge dan­ske­re væl­ger at for­læn­ge på­ske­fe­ri­en ved at hol­de nog­le ek­stra fe­ri­e­da­ge. Det be­ty­der så til gen­gæld, at man­ge pend­le­re vil kun­ne kom­me hur­ti- ge­re til og fra de­res job i det me­ste af pe­ri­o­den. Rej­se­tra­fik­ken ple­jer at for­de­le sig jævnt, så det er kun få da­ge, der vil væ­re tæt­te­re tra­fik.

» De tids­punk­ter, der bli­ver værst, er ons­dag 23. marts mel­lem klok­ken 14 og klok­ken 20 og skært­ors­dag 24. marts mel­lem klok­ken 9 og klok­ken 15. Der bli­ver tra­fik­ken tæt­test, « op­ly­ser Vej­di­rek­to­ra­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.