Ja, dan­sker­ne bli­ver skub­bet i bag­grun­den Nej, det vil ska­be helt nye job til fl ygt­nin­ge

BT - - DEBAT - KRI­STI­AN THU­LE­SEN DA­HL NI­ELS WESTERGÅRD- NI­EL­SEN

no­gen tvivl om, at det her vil ko­ste job for nog­le af de dan­ske­re, som har al­ler­svæ­rest ved at fi nde vej ind til ar­bejds­mar­ke­det. Vi ta­ler om job­ty­per, hvor ufag­lær­te og folk med lidt fag­ligt kend­skab el­lers vil­le kun­ne få ad­gang til ar­bejds­mar­ke­det. Hvis det her bli­ver en suc­ces, så vil man frem­over an­sæt­te fl ygt­nin­ge i de job.

DER ER IK­KE

pres­se­de af in­ter­na­tio­nal det her er, at man til­by­der det uden kon­kur­ren­ce, at de er nødt til at tæn­ke i, hvor­dan de for den del af ar­bejds­mar­ke­det, vi nor­malt ken­der, gør tin­ge­ne bil­ligst mu­ligt. Så når de får en mu­lig­hed og det vil si­ge, at der vil op­stå nog­le job. Det ta­ger sin for at an­sæt­te nog­le folk til en la­ve­re løn tid – det sker ik­ke

Man glem­mer end den, de skal be­ta­le i dag, så vil de li­ge med et sam­me. selv­føl­ge­lig un­der­sø­ge mu­lig­he­den for at al lo­gik og Tid­li­ge­re var der gø­re det. De kan ik­ke ba­re la­ve nog­le nye en hel mas­se job,

ac­cep­te­rer, at der kom­mer job, for de er he­le ti­den nødt til at tæn­ke som er fj er­net, for­di på om­kost­nin­ger­ne. or­ga­ni­se­ret løn­dum­ping in­gen har råd til at

be­ta­le for det me­re. skul­le ha­ve hand­let om, Men hvis løn­nen er den hal­ve, så vil nog­le af de job hvor­dan man sik­rer fl ygt­nin­ge­nes kom­pe­ten­cer, genop­stå. indtil de kan ven­de hjem. Man har gre­bet det her an med hen­blik på, at fl ygt­nin­ge­ne va­rigt skal op­hol­de sig i Dan­mark. Det er helt for­kert. De skal ik­ke in­te­gre­res i det dan­ske sam­fund.

VIRK­SOM­HE­DER­NE ER SÅ

DE HER FOR­HAND­LIN­GER

igen­nem nog­le år pga. øst­eu­ro­pæ­e­re talt om løn­dum­ping. Der er man helt op­pe på dup­per­ne med, at det er vig­tigt, at folk, der kom­mer her­til, skal ha­ve al­min­de­lig overenskomst­mæs­sig løn. For­di det nu bli­ver blan­det ind i en dis­kus­sion om fl ygt­nin­gepo­li­tik, så glem­mer man al lo­gik og ac­cep­te­rer, at der kom­mer or­ga­ni­se­ret løn­dum­ping.

NU HAR VI

et nulsums­spil – det er ik­ke så­dan, at der er et be­stemt an­tal job. Mæng­den af job er slet ik­ke fast. Hvis du til­la­der folk at ar­bej­de til en la­ve­re løn, så op­står der nog­le job, som man el­lers ik­ke hav­de haft . Der er en hel mas­se ar­bej­de, som ek­si­ste­re­de tid­li­ge­re, der ik­ke bli­ver gjort i dag, men hvis folk får en la­ve­re løn, så op­står der nog­le job.

DET ER IK­KE

DET SMAR­TE VED

go­de ele­men­ter i aft alen. Vi har set no­get af det før i for­bin­del­se med lær­lin­ge og med at skaff e prak­tik­plad­ser til lær­lin­ge, og der vir­ke­de det – det ved vi. Den­gang tog det ik­ke job fra an­dre.

DER ER NOG­LE

ude­luk­ke, at det her fak­tisk vil ska­be ek­stra job til le­di­ge dan­ske­re. Men grund­læg­gen­de er pro­ble­met med det, at vi har en lav vækst. For at lø­se det bur­de man la­ve god gam­mel­dags fi nans­po­li­tik, hvor man øger de off ent­li­ge ud­gift er og ned­sæt­ter skat­ter.

MAN KAN IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.