Mens vi tal­te om Jensen

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Tre­part­s­aft ale, to­part­s­aft ale, nyt kon­tant­hjælpsloft , EU- top­mø­de og an­non­ce­ring af drøf­tel­ser på par­ti­le­der­ni­veau om bl. a. ima­mer og nye tre­part­s­for­hand­lin­ger skudt i gang. Det har ik­ke skor­tet på re­elt po­li­tisk ind­hold i ugen, hvor vi al­li­ge­vel tal­te mest om Ven­stres næst­for­mand og uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen. Hvor­for tal­te vi så me­get om Jensen? Den hi­sto­rie fi k og­så me­re, end den kun­ne træk­ke, for­di der var spa­ret op til den. In­ter­nt i Ven­stre var der spa­ret op til et dask til Kri­sti­an Jensen. Han fi k en køl­le i bag­ho­ve­det. Og så er der ba­re den grund­læg­gen­de præ­mis på spil, at det er nem­me­re og oft e me­re spæn­den­de at for­hol­de sig til per­sonsa­ger og ’ spil­let’ end det tun­ge po­li­ti­ske ind­hold. Me­di­e­for­bru­ger­ne klik­ker me­re på per­son­stof end den på sag­li­ge gen­nem­gang af kon­tant­hjælpsloft et, og der­for pri­o­ri­te­rer de fl este me­di­er da og­så net­op per­son­stoff et højt. Hvis vi øn­sker det an­der­le­des, så skal vi til at klik­ke på an­dre nyhe­der! Hvad er det in­ter­es­san­te ved tre­part­s­aft alen? Den kom på plads! Det er en sejr for re­ge­rin­gen og det er et be­vis på, at den dan­ske mo­del sta­dig kan le­ve­re løs­nin­ger, og­så når de er langt fra at bli­ve klap­pet hjem. Frem­over vil virk­som­he­der få en bonus for at an­sæt­te fl ygt­nin­ge, som så til gen­gæld går til en lav ti­me­løn og skal igen­nem et nyt ud­dan­nel­ses­for­løb. Der­med er der re­elt ind­ført en ind­slus­nings­løn – som par­ter­ne dog har aft alt at kal­de for en ind­slus­nings­ord­ning, for­di den in­de­hol­der an­det og me­re end lav løn. Men aft alen hvi­ler og­så på vis­se usik­ker­he­der, nem­lig om virk­som­he­der­ne re­elt vil gø­re brug af den, og om de lo­ka­le til­lids­folk re­elt vil bak­ke op om det. Der er dog go­de er­fa­rin­ger med an­dre ord­nin­ger med job til­skud. Hvad er det in­ter­es­san­te ved to­part­s­aft alen? Der kom fl ere pen­ge til kom­mu­ner­ne. Nu­vel, de bli­ver ik­ke for­gyldt, men der er bl. a. en pul­je på 640 mil­li­o­ner kro­ner, der iføl­ge KL kan dæk­ke 75 pro­cent af de kom­mu­na­le om­kost­nin­ger ved at op­fø­re 10.000 nye bo­li­ger. Og så for­hø­jes det så­kald­te grundtilskud til fl ygt­nin­ge i 2016.

Man skal hu­ske på, at det her blot er en delaft ale om in­te­gra­tion for­ud for de år­li­ge aft aler om kom­mu­ner­nes øko­no­mi. De­bat­ten om kon­se­kven­ser­ne af de man­ge fl ygt­nin­ge er hver­ken helt el­ler halvt ud- tømt med den­ne aft ale. Men det er en hånds­ræk­ning til kom­mu­ner­ne.

Hvad er det in­ter­es­san­te ved par­ti­le­der­drøft el­ser­ne?

De kom ud af det blå. Da stats­mi­ni­ste­ren tirs­dag skul­le i spør­ge­ti­me i Fol­ke­tin­get, hav­de han næp­pe lyst til kun at ta­le om kon­tant­hjælpsloft og Kri­sti­an Jensen. Så der blev løft et en fl ig for nog­le pla­ner, der el­lers først skul­le ha­ve væ­ret frem­lagt om nog­le uger. Det bli­ver til gen­gæld væl­dig in­ter­es­sant at få drøft el­ser om fun­da­men­ta­lis­me i ek­stre­me mil­jø­er – ik­ke mindst om Grim­høj­mo­ske­en – løft et op på par­ti­le­der­ni­veau. Nu har de i ugevis skift edes til at kon­sta­te­re det åben­ly­se, nem­lig at TV2s af­slø­rin­ger i ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’ er fuld­stæn­digt uac­cep­tab­le, og så har de holdt en lil­le in­tern kon­kur­ren­ce i op­skru­et re­to­rik. Men nu bli­ver de tvun­get til at bli­ve kon­kre­te på et fag­om­rå­de, som nor­malt – i hvert fald i de­talj­en – over­la­des til folk med fær­re stjer­ner på skul­dre­ne. Hvad er det in­ter­es­san­te ved kon­tant­hjælpsloft et? Det po­li­ti­ske slags­mål står mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der ik­ke vil love at fj er­ne loft et igen, og Dansk Fol­ke­par­ti, der dan­ser på glø­de­n­de kul for at for­kla­re, hvor­dan loft et ik­ke er løft ebrud fra de­res si­de. Det kræ­ver en yderst snirk­let hjer­ne at føl­ge med i DFs ar­gu­men­ta­tion. Pi­len pe­ger klart mod dom­men løf­te­brud. Til gen­gæld ple­jer DF ik­ke at ha­ve pro­ble­mer med at ryste den slags af sig hur­tigt – slet ik­ke når et så over­væl­den­de fl er­tal af kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne er af an­den et­nisk her­komst end dansk. Det, man skal læg­ge mær­ke til i den kom­men­de tid, er ik­ke mindst, om loft et fø­rer til fl ere bo­li­g­ud­sæt­tel­ser . Hvor eft er­la­der det os? Re­ge­rin­gen har på mo­der­ne bu­si­nes­sdansk

Men det me­ste er druk­net i in­ter­nt fnid­der. Dog skal der ik­ke ro på. For nog­le af de sva­ge­ste dan­ske­re var det nem­lig en brutal uge, bå­de hvad an­går job og bo­lig.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Det kræ­ver en yderst snirk­let hjer­ne at føl­ge med DFs ar­gu­men­ta­tion. Pi­len pe­ger klart mod dom­men løft ebrud

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.