Po­l­len­pla­gen hær­ger

6 go­de råd 1. 2. 3. 4. 5. 6.

BT - - SUNDHED -

ALLERGI og den har fulgt po­l­lenka­len­de­ren, « si­ger Ka­ren Ras­mus­sen, der er le­der af po­l­len­tæl­lin­ger­ne i Ast­ma- Allergi Dan­mark. El og has­sel top­per Li­ge nu er det el og has­sel, der top­per, mens elm og birk står på spring. Og som vej­ret har væ­ret på det se­ne­ste med mas­ser af sol og sam­ti­dig og­så no­get vind, er der mas­ser af po­l­len i luft en. Iføl­ge Ka­ren Ras­mus­sen er so­len med til at fri­gi­ve po­l­len, mens vin­den bi­dra­ger til at spre­de den.

» Det er høj­sæ­son for el og has­sel, så vi kan godt for­ven­te, at der kom­mer hø­je ni­veau­er af det i på­sken, hvis vej­ret fort­sæt­ter med at væ­re godt med sol og vind, « si­ger hun.

Iføl­ge Met­te Wag­ner, vagt­chef ved DMI, ser på­ske­vej­ret på nu­væ­ren­de tids­punkt dog ud til at bli­ve usta­digt med lidt la­ve­re tem­pe­ra­tu­rer, men sta­dig med jævn til frisk vind. Selv om en en­kelt regn­by­ge kan ned­brin­ge po­l­len­tal­let lo­kalt, er det dog ik­ke re­a­li­stisk helt at und­gå po­l­len i for­års- og som­mer­må­ne­der­ne, og der­for hand­ler det om at væ­re så vel­me­di­ci­ne­ret, som man kan væ­re. Be­ti­na Hjorth for­kla­rer nem­lig, at det er for­skel­ligt fra per­son til per­son, hvor me­get al­ler­gi­en mær­kes, og sam­ti­dig er der for­skel på, hvor eff ek­tiv en gi­ven me­di­cin er for den en­kel­te. Til stor fru­stra­tion for de al­ler­giram­te.

LØR­DAG 19. MARTS 2016 Det er umu­ligt helt at und­gå po­l­len, når sæ­so­nen ra­ser. Her er dog nog­le go­de råd om, hvor­dan man som al­ler­gi­ker kan mind­ske kon­tak­ten med po­l­len. Gå i bad om aft enen, in­den du går i seng. Po­l­len kan f. eks. sæt­te sig i hå­ret, og især per­so­ner med langt hår kan lig­ge med næ­sen ne­de i det po­l­len­fyld­te hår, når de sover. Der er mest po­l­len i luft en midt på da­gen. Und­gå at luft e ud midt på da­gen, men gør det i ste­det for mor­gen og eft er­mid­dag/ aft en. Bru­ger du bi­len hyp­pigt, f. eks. i for­bin­del­se med dit ar­bej­de, kan det væ­re en god idé at an­skaff e et po­l­len­fi lter til bi­lens ven­ti­la­tions­an­læg. Lad væ­re med at tør­re va­ske­tø­jet uden­for på tør­re­s­noren, selv om det er godt vejr. Det re­ne tøj vil så­le­des bli­ve fyldt med po­l­len.

An­tal po­l­len pr. ku­bik­me­ter Tag sol­bril­ler på, hvis du cyk­ler el­ler lø­ber, så du ik­ke får po­l­len di­rek­te i øj­ne­ne. Und­gå så vidt mu­ligt om­rå­der med træ­er el­ler om­rå­der, hvor der li­ge er ble­vet slå­et græs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.