Span­ske Se­at i of­fen­si­ven

BT - - BILER -

I tors­dags åb­ne­de Bak­ken, og den år­li­ge mo­tor­cy­kel­ka­val­ka­de til den kø­ben­havn­ske for­ly­stel­ses­park blæser for al­vor mo­tor­cy­kel­sæ­so­nen i gang. Og for­di mo­tor­cyk­li­ster er et sæ­son­fæ­no­men i tra­fik­ken, så skal bå­de mo­tor­cyk­li­ster og bi­li­ster ha­ve ban­ket ru­sten af i for­hold til, hvor­dan vi ge­bær­der os over for hin­an­den.

SE­NE­STE NYT

No­get ty­der på, at agt­på­gi­ven­he­den har væ­ret ned­ad­gå­en­de de se­ne­ste år. For nye tal vi­ser, at der i lø­bet af fem år har væ­ret 884 al­vor­li­ge mo­tor­cy­ke­lu­lyk­ker med dræb­te el­ler al­vor­ligt til­ska­de­kom­ne. Set over de sid­ste år har der til­med væ­ret en stig­ning i an­tal­let af al­vor­li­ge mo­tor­cy­ke­lu­lyk­ker på ve­je­ne.

En tid­li­ge­re un­der­sø­gel­se af 41 al­vor­li­ge mo­tor­cy­ke­lu­lyk­ker, som Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen har gen­nem­ført i 2009, vi­ser, at for høj fart spil­le­de en rol­le i en stor del af ulyk­ker­ne. Des-

7.500 kr. i førs­te­gang­sy­del­se og der­ef­ter 2.999 kr. om må­ne­den. Med det til­bud for­sø­ger Se­at nu at få en bid af det vok­sen­de lea­sing­mar­ked for pri­va­te i Dan­mark. Til­bud­det gæl­der 5- dørs ud­ga­ven af Se­at Leon med en 1,2- li­ters TSI tur­bo­ben­zin­mo­tor med 110 he­ste­kræf­ter. Der er ta­le om Sty­le ud­styr­s­ver­sio­nen, der har 2- zo­ners kli­maan­læg, fart­pi­lot og 16 tom­mer let­me­tal­fæl­ge som stan­dar­dud­styr. Der­u­d­over har Se­at valgt at smi­de lidt ek­stra god­ter oven i hat­ten i form af me­tal­far­ve, Me­dia Sy­stem Plus med en 6,5 tom­mer tou­chscre­en og full link, der sik­rer gnid­nings­løs opkob­ling af din smartp­ho­ne. Net­op ud­styrsni­veau­et er dér, hvor Se­at vil dif­fe­ren­ti­e­re sig fra de man­ge an­dre til­bud på pri­vat­lea­sing. uden vi­ser un­der­sø­gel­sen, at man­ge bi­li­ster over­ser mo­tor­cyk­li­ster­ne i tra­fik­ken.

Mo­tor­cyk­ler­nes hø­je fart øger ri­si­ko­en for, at de kø­rer galt, og at mo­tor­cyk­li­ster­ne kom­mer al­vor­ligt til ska­de. Men far­ten gør det og­så svært for bi­li­ster­ne at vur­de­re, med hvor høj fart mo­tor­cyk­li­ster­ne kom­mer, når en bi­list f. eks. vil kø­re ud fra en si­de­vej el­ler svin­ge i et kryds.

» Mo­tor­cyk­ler­ne fyl­der ik­ke me­get på vej­en, og de kan me­get nemt bli­ve over­set. Hvis de kø­rer stærkt, så er det end­nu svæ­re­re at vur­de­re, hvor hur­tigt de kom­mer. Der­for er det vig­tigt, at de over­hol­der fart­græn­ser­ne og ifø­rer sig pang­far­vet mo­tor­cy­keltøj. Sam­ti­dig skal bi­li­ster­ne bli­ve end­nu bed­re til at hol­de øje med mo­tor­cyk­li­ster­ne, så de her vold­som­me ulyk­ker kan und­gås, « si­ger Jes­per Sølund, do­ku­men­ta­tions­chef i Rå­det for Sik­ker Tra­fik.

Hver tred­je til­ska­de­kom­men på mo­tor­cy­kel kom­mer galt af sted i for­bin­del­se med en eneu­lyk­ke, hvor der ik­ke er in­vol­ve­ret an­dre tra­fi- kan­ter. Og­så i dis­se ulyk­ker er for høj fart den pri­mæ­re år­sag til, at ulyk­ker­ne sker.

Po­li­ti­et op­for­drer mo­tor­cyk­li­ster­ne til at væ­re ek­stra forsigtige:

» Når man ik­ke har kørt mo­tor­cy­kel i fle­re må­ne­der, er ru­ti­nen ru­sten. Der­for er det vig­tigt at ta­ge den med ro, når man sæt­ter sig op på mo­tor­cyk­len. Ulyk­ker­ne går of­test mest ud over mo­tor­cyk­li­ster­ne, der er de mest ud­sat­te, når det går galt, « ud­ta­ler Erik Terp, chef for Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Færds­els­cen­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.