Lea­sing

BT - - BILER -

der sæt­ter pris på drift­sik­ker­he­den og den ro i sin­det, der føl­ger med en ny bil, er lea­sing li­ge nu den øko­no­misk set bil­lig­ste løs­ning i de fle­ste til­fæl­de.

En klar ten­dens i ana­ly­sen er, at jo dy­re­re bi­len er i ind­køb, des bed­re kan det be­ta­le sig at lea­se frem­for at kø­be. De tre dy­re­ste bi­ler på li­sten over Dan­marks mest solg­te bi­ler er Peu­geot 308, Toy­o­ta Ya­ris og Volkswa­gen Po­lo. Iføl­ge Ni­els Grøf­te­hau­ge fra bil­pri­ser. dk er der en god af­gift­s­tek­nisk for­kla­ring på den ten­dens:

» Jo dy­re­re bi­ler­ne er, des stør­re af­gift skal der af­reg­nes af dem. Og det er bl. a. af­gifts­be­lø­bet som lea­sings­el­ska­ber­ne kan se en god for­ret­ning i. Der­for er de helt bil­li­ge bi­ler og­så uin­ter­es­san­te, da der kun er mini­mums­af­gif­ten på 20.000 kr. at ar­bej­de med « . En klas­se over de an­dre Peu­geo­ten er den ene­ste fra det så­kald­te C- seg­ment i fel­tet og er der­for en klas­se over de an­dre, og på den spa­rer du he­le 46.432 kr. i pe­ri­o­den. Det er 1.290 kr. hver må­ned ef­ter skat. På Toy­o­ta Ya­ris Hy­brid spa­rer du 16.771 kr. over he­le pe­ri­o­den og 466 kr. om må­ne­den. I til­fæl­det Volkswa­gen Po­lo er de til­sva­ren­de tal 13.987 kr. og 389 kr.

Det er kun Peu­geot 108 og Volkswa­gen Up, der er bil­li­ge­re at kø­be end at lea­se fra nye. Men det er kun mar­gi­na­ler, der af­gør det. Over he­le pe­ri­o­den er det kun cir­ka 5.000 kr. bil­li­ge­re at eje end at lea­se. Det er un­der 150 kr. om må­ne­den.

Læg der­til, at du ved køb selv står for al­le ufor­ud­se­te re­pa­ra­tio­ner de sid­ste 12 af de 36 må­ne­der, vi har ta­get ud­gangs­punkt i, da bå­de Volkswa­gen og Peu­geot kun har 24 må­ne­ders ga­ran­ti. Så er vi til­ba­ge ved det be­kvem­me og den øko­no­mi­ske ro i sin­det. Flest væl­ger at kø­be Nu hand­ler bil­køb om an­det end øko­no­mi, og det er nok og­så for­kla­rin­gen på, at de fle­ste trods alt sta­dig væl­ger at kø­be frem­for at lea­se.

Men ten­den­sen vi­ser, at du i hvert fald skal ta­ge beg­ge mu­lig­he­der al­vor­ligt, når du står over for at skif­te bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.