Hård hund med et blødt hjer­te

BT - - NAVNE -

50 I MOR­GEN En hård hund, en blød far og en grun­dig, prak­tisk po­li­ti­ker. Det er nog­le af de præ­di­ka­ter, der kan sæt­tes på det tid­li­ge­re man­ge­åri­ge fol­ke­tings­med­lem Tom Be­hn­ke. Han er kendt som den kon­tan­te retsord­fø­rer, der nå­e­de at sid­de i Fol­ke­tin­get for he­le tre par­ti­er og som løs­gæn­ger.

Men den po­li­ti­ske kar­ri­e­re be­gynd­te et helt an­det sted. Med en stærk in­dig­na­tion over sy­ste­met. Dre­vet af blan­ket- had I hjem­met i Aar­hus- by­de­len Vejl­byRis­skov hav­de Tom Be­hn­kes mor og far hver sin virk­som­hed. Det var små virk­som­he­der med un­der ti an­sat­te, og gni­sten, der sat­te ild til hans in­ter­es­se for po­li­tik, var det bu­reau­kra­ti, der lå som en tung dy­ne over min­dre virk­som­he­der.

Der var al­tid en blan­ket, der skul­le sen­des ind til en sty­rel­se, og ople­vel­sen af at se for­æl­dre­ne knok­le hårdt fra tid­lig mor­gen til sen aft en med myn­dig­he­der­ne på nak­ken var nok til, at bå­de Tom Be­hn­ke og bro­de­ren Kim i en ung al­der en­ga­ge­re­de sig i Frem­skridtspar­ti­et. I for­re­ste linje – og­så som be­tjent Tom Be­hn­ke blev i 1988 lo­kal­for­mand i Hvi­d­ov­re, og to år se­ne­re blev han valgt ind i Fol­ke­tin­get.

Han sad på Chri­sti­ans­borg i næ­sten ti år, indtil Frem­skridtspar­ti­et vil­le ha­ve stift eren Mo­gens Gli­strup med igen. Det vil­le Tom Be­hn­ke ik­ke, og han gik med i sin bror Kims nystift ede par­ti Fri­hed 2000 sam­men med Kir­sten Ja­cob­sen og Thor­kild Frans­gaard.

Pro­jek­tet holdt i kort tid, og fra val­get i 2005 og ti år frem var han med­lem af Fol­ke­tin­get for De Kon­ser­va­ti­ve, hvor han nå­e­de at mar­ke­re sig som en mar­kant pro­fi l.

Han er ud­dan­net sko­v­ar­bej­der og po­li­ti­be­tjent, og han ta­ger sta­dig vag­ter i po­li­ti­et. Hans ry som po­li­ti­man­den, der var hol­der dog ik­ke helt pri­vat.

Iføl­ge fa­mi­li­en er han den blø­de far, der al­drig si­ger nej, og al­tid kø­rer bør­ne­ne i sko­le. Kæm­per for de un­ge Tom Be­hn­ke er nu ude af po­li­tik, men den so­ci­a­le in­dig­na­tion be­stem­mer sta­dig ret­nin­gen. Han dri­ver ud­dan­nel­ses­pro­jek­tet ms SixTUs sam­men med ven­nen Mat­t­hi­as Gras­sov. Det hjæl­per un­ge, sår­ba­re men­ne­sker og gi­ver dem et sær­ligt til­ret­telagt for­løb, så de kan læ­re at me­stre en hver­dag.

Han be­skri­ves som en god men­tor, der kan ta­ge fat med det prak­ti­ske ar­bej­de – trods den blod­prop, der tvang ham på or­lov, cir­ka fi re må­ne­der før fol­ke­tings­val­get sid­ste år.

Han bor i Virum med hu­stru­en Nina Berg Be­hn­ke og par­rets to børn Mol­ly og Ale­xan­der.

Han har li­ge­le­des to voks­ne søn­ner og er ble­vet far­far.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.