To dan­ske F- 16- fl y kræn­ker svensk luft rum ved Ystad

BT - - TV -

To dan­ske F- 16- fl y har kræn­ket svensk luft rum, op­ly­ser det sven­ske for­svar.

De dan­ske fl y gen­nem­før­te tors­dag en pa­trul­je­fl yv­ning over den syd­li­ge del af Øster­sø­en.

Men det gik galt på en kort stræk­ning syd for Sand­ham­ma­ren øst for Ystad. Her fl øj F- 16- fl ye­ne uden til­la­del­se ind over Sve­ri­ges ter­ri­to­ri­al­græn­se.

Det sven­ske luft vå­ben send­te to fl y op for at un­der­stre­ge, at de dan­ske fl y kræn­ke­de svensk om­rå­de.

Det sven­ske for­svar skri­ver, at en rap­port om hæn­del­sen er sendt vi­de­re til re­ge­rin­gen.

Bå­de Sve­ri­ge og Dan­mark har el­lers de se­ne­ste man­ge må­ne­der væ­ret fo­ku­se­ret på rus­si­ske pro­vo­ka­tio­ner nær de to lan­des luft rum,

I for­bin­del­se med krigs­hand­lin­ger i Ukrai­ne og de ve­st­li­ge sank­tio­ner, der er ind­ført over for pro­mi­nen­te rus­se­re, har sven­ske og dan­ske kamp­fl y i sti­gen­de grad måt­tet gå på vin­ger­ne for at af­vi­se rus­si­ske fl y nær de to lan­des luft rum.

Sve­ri­ge er ik­ke som Dan­mark og Nor­ge med­lem af den ve­st­li­ge for­svar­sal­li­an­ce, Nato.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.