Mi­ne børn el­sker Kung Fu Panda

Ja­ck Bla­ck vil al­drig si­ge nej til en fort­sæt­tel­se

BT - - KUNG FU PANDA -

HO­VED­ROL­LE spil­let ho­ved­rol­len som Po - Kung Fu Panda selv. Og iføl­ge den nye films med- in­struk­tør Jen­ni­fer Yuh Nel­son er Ja­ck Bla­ck ik­ke ale­ne Po. Po er og­så Ja­ck Bla­ck.

» Vi har skabt fi­gu­ren ud fra Ja­ck. Og de to ka­rak­te­rer Ja­ck og Po er me­get ens. De ud­strå­ler beg­ge glæ­de og følsom­hed. Og li­ge fra be­gyn­del­sen­har Ja­ck Bla­ck væ­ret en kæm­pe in­spira­tion for os al­le sam­men, « si­ger in­struk­tø­ren, der al­le­re­de er i gang med at udtæn­ke et fjer­de af­snit.

Og Bla­cks to søn­ner kun­ne ik­ke væ­re me­re eni­ge.

Tho­mas Bla­ck var ik­ke en­gang født, da hans far i 2008 la­ve­de den før­ste film i se­ri­en. Og sto­re­bror Sam var for lil­le til at fat­te, at det fak­tisk var hans fars stem­me derop­pe på lær­re­det.

Men i dag el­sker de li­ge­som al­le an­dre børn i re­sten af ver­den even­ty­ret om den klun­te­de pan­dab­jørn, der for­vand­les til kung­fu- me­ster i ver­dens­klas­se. Det mest fan­ta­sti­ske job Og selv­om Ja­ck Bla­ck og­så har med­vir­ket i me­ga­hit som ’ School of Ro­ck’, ’ The Ho­li­day’ og ’ King Kong’, så er ’ Kung Fu Panda’ hans fa­vo­rit. Hvor­dan kan man ik­ke el­ske ’ Kung Fu Panda’, Po og al­le hans ven­ner. Og jeg kan slet ik­ke kom­me mig over, hvor hel­dig jeg er.

Ja­ck Bla­ck

» Hvor­dan kan man ik­ke el­ske ’ Kung Fu Panda’, Po og al­le hans ven­ner. Og jeg kan slet ik­ke kom­me mig over, hvor hel­dig jeg er. Det her er det mest fan­ta­sti­ske job i ver­den. Og i den ny­e­ste film har min æld­ste søn Sam fak­tisk og­så en lil­le ta­lerol­le som ka­nin, « si­ger Ja­ck Bla­ck, der trods sin be­røm­mel­se for­sø­ger at væ­re en helt al­min­de­lig far for søn­ner­ne.

» Rol­len som far er fan­ta­stisk. Ba­re at væ­re til ste­de sam­men med dren­ge­ne er utro­ligt. Jeg for­sø­ger vir­ke­lig at læ­re dem at kla­re sig selv. Og nog­le gan­ge el­sker jeg ba­re at sid­de og iagt­ta­ge dem, mens de le­ger. De­res ener­gi og sans for hu­mor er fan­ta­stisk, « si­ger Ja­ck Bla­ck, der og­så er kendt som halv­de­len af det aku­sti­ske heavy­band Te­na­cious D.

Og un­der ar­bej­det med Kung Fu Panda er det mu­si­kal­ske ta­lent og­så ty­de­ligt.

» Vi slip­per ham ba­re løs i stu­di­et. Og her for­vand­les Ja­ck Bla­ck sim­pelt­hen til Po. Han for­svin­der ind i rol­len. Og han op­fø­rer rol­len som en blan­ding af dansk, sku­e­spil og sang, « si­ger in­struk­tør Jen­ni­fer Yuh Nel­son.

Even­ty­ret fort­sæt­ter ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.