Vi­ck­is lan­ge vej til Mei- Mei

BT - - KUNG FU PANDA -

IN­TER­VIEW Det er den dan­ske film- og revy- sku­e­spil­ler Vi­cki Ber­lin, der læg­ger stem­me til én af ’ Kung Fu Panda 3’ s nye stjer­ner, Mei- Mei, den sto­re og fro­di­ge kvin­de­li­ge Panda, der ser sig varm på kung- fu- hel­ten, Po. Men job­bet som pi­ge- panda var ik­ke let at få. Så­le­des måt­te dan­ske Vi­cki af­læg­ge fle­re stem­me­prø­ver, før hun fik en­de­ligt ja fra USA.

Her var det nem­lig først den au­stral­ske sku­e­spil­ler Re­bel Wil­son, der skul­le ’ spil­le’ Mei- Mei. Men så halvvejs hen­ne blev Wil­son ud­skif­tet med en an­den film­stjer­ne, Ka­te Hud­son - Gol­die Hawns dat­ter. Og så skul­le det he­le la­ves om igen. Men det var i den grad ’ be­svæ­ret’ værd, for­tæl­ler sku­e­spil­le­ren, der før har lagt stem­me til fi­gu­rer i film som ’ Gru­som­me Mig 2’, ’ Bolt’ og ’ Ping­vi­ner­ne fra Ma­da­ga­scar’.

» Der er sta­dig no­get barn­ligt fa­sci­ne­ren­de ved at hø­re sin egen stem­me i en teg­ne­film. Og så er det og­så su­per­sjovt at se fil­me­ne sam­men med mi­ne nie­cer på ot­te og ti år. De er sta­dig lidt im­po­ne­re­de over, at det er ’ mo­ster’, der læg­ger stem­me til, « si­ger Vi­cki, der spe­ci­elt godt kun­ne li­de sin rol­le i ’ Fung Fu Panda 3’.

» Mei- Mei er no­get helt for sig selv. Hun er stor og tyk. Men al­li­ge­vel er hun su­per selvsik­ker. Og jeg nød vir­ke­lig at flyt­te ind i dén sto­re Pan­da­krop, « for­tæl­ler Vi­cki, der ind­spil­le­de al­le si­ne replik­ker på én dag.

» Jeg har og­så la­vet stem­me­ar­bej­de til en mas­se tv- teg­ne­film. Men det er fak­tisk lidt sjove­re at la­ve spil­le­film som den­ne. Her er der nem­lig me­re tid til at pud­se replik­ker­ne af, og der­med gi­ve dem end­nu me­re liv. Stem­me­ar­bej­det er des­u­den en for­nø­jel­se, for­di man kan mø­de op uden spe­ci­elt kostu­me og film­ma­keup. Det var sjovt, « si­ger Vi­cki Ber­lin, der hå­ber, at Mei- Mei og­så duk­ker op i næ­ste af­snit af ’ Kung Fu Panda’. Der er sta­dig no­get barn­ligt fa­sci­ne­ren­de ved at hø­re sin egen stem­me i en teg­ne­film

Vi­cki Ber­lin

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.