Argh- ugh- hugh!!

BT - - KUNG FU PANDA -

me­ar­bej­det ik­ke no­get, man bli­ver rig af.

Der­for har Ru­ne Klan sta­dig travlt med si­ne tryl­le- og stan­dup- show. Og job­bet som Po har han mest for sjov.

» Tri­ck­et er at få det til at ly­de så na­tur­ligt som mu­ligt. Hvis man kan hø­re, at det er replik­ker, man sid- der og læ­ser op, så fun­ge­rer det ba­re ik­ke. Men hvis man mod­sat kan få det til at ly­de som no­get, men­ne­sker rent fak­tisk si­ger, så er det, som det skal væ­re, « si­ger Ru­ne, der kun har haft pro­ble­mer med én af si­ne man­ge Po- ly­de.

» Jeg fø­ler, at jeg vir­ke­lig har få­et lang snor i mit stem­me­ar­bej­de. Og der var kun én gang, hvor jeg skul­le la­ve no­get om. På fil­men bli­ver Po slå­et i ma­ven. Og jeg la­ve­de dén her fe­de lyd. Men iføl­ge de ame­ri­kan­ske eks­per­ter lød dét lidt for me­get som en prut. Og så måt­te jeg i stu­di­et igen og la­ve den om, « gri­ner Ru­ne Klan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.