Højdra­ma­tisk disk

BT - - SPORTEN - HEKTIK

Op­stil­ling: 4- 4- 2

UD­SKIFT­NIN­GER:

AD­VARS­LER:

Snit: 6,5

ik­ke as­fal­ten i gå­ga­den.

Et brændt straff es­park, et selv­mål og en må­l­mands­scor­ing af AGF- må­l­man­den St­eff en Ras­mus­sen in­den for de sid­ste fem mi­nut­ter fi k fø­lel­ser­ne til at gyn­ge me­re end en båd på et or­kan­ramt Vester­hav. For AaBs ke­e­per, Nicolai Lar­sen, lå det li­ge til høj­re­hand­sken, at kol­le­ga­ens ho­ved­støds­mål bur­de ha­ve væ­ret un­der­kendt. Nicolai Lar­sen føl­te i hvert fald, at St­eff en Ras­mus­sen puf­fe­de lidt for me­get til ham in­den, at hjør­ne­s­par­ket kort for­in­den blev ta­get.

Ik­ke over­ra­sken­de må­ske var St­eff en Ras­mus­sen af en an­den op­fat­tel­se. Han tal­te med ’ ej, nu må han stop­pe’stem­men.

» Ej, men ved du hvad! Hvis der var fris­park der, skal jeg ha­ve ot­te fris­park per kamp. Der var ik­ke i nær­he­den af at væ­re fris­park, « sag­de St­ef­fen Ras­mus­sen, der fandt et no­get blø­de­re to­ne­le­je frem, da han for­tal­te om sin før­ste scor­ing no­gen­sin­de. Ul­men­de uro In­ten­si­te­ten kun­ne ik­ke kun mær­kes un­der sta­diontri­bu­nen, hvor spil­ler­ne stil­le­de op til in­ter­view. Og­så un­der kam­pen ul­me­de og ud­brød uro­en, og lidt pa­ra­doksalt må­ske var det fak­tisk de to træ­ne­re, Lars Søndergaard og Glen Rid­ders­holm, som pu­ste­de til glø­de­r­ne un­der­vejs.

Det be­gynd­te, da dom­me­ren iføl­ge Søndergaard og slæng over­så et ty­de­ligt straf­fes­park til Kas­per Ris­gård i før­ste halv­leg. Det før­te til en ba­ta­l­je mel­lem Lukas Spal­vis og Di­no Mi­ka­novic in­de på ba­nen, og så var det, at Lars Søndergaard og Rid­ders­holm pe­ge­de fi ngre ad hin­an­den.

» Jeg var fru­stre­ret over det straff es­park, som ik­ke blev dømt, « for­kla­re­de Lars Søndergaard, in­den han ud­dy­be­de:

» Mi­ka­novic skub­be­de til Spal­vis, som mu­lig­vis pro-

Fre­de­rik Børsting ( 4) ind for Tho­mas Ene­vold­sen ( 55.), Oli­ver Abild­gaard ( UB) ind for Ras­mus Jöns­son ( 78.) og Jakob Blåb­jerg ( UB) ind for Kas­per Pe­der­sen ( 81.)

Kas­per Ris­gård ( 80.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.