00 4 00 4 00 7 4 UB Til­løb mod en fi asko- w

BT - - HÅNDBOLD -

MAN SKAL AL­DRIG si­ge al­drig. Alt kan ske i spor­tens ver­den. Rod selv vi­de­re i kli­chéskuff en. Fak­ta er, at eft er gårs­da­gens kol­laps mod Rumænien er der in­tet – som i ab­so­lut in­tet – der ty­der på, at Dan­marks kvin­delands­hold kom­mer med til som­me­rens OL i Rio. IND­SAT­SEN MOD RUMÆNIEN var så jam­mer­lig over he­le linj­en, at jeg har me­re end al­min­de­ligt svært ved at få øje på de dan­ske chan­cer. Uan­set hvor godt jeg pud­ser mi­ne kon­taktl­in­ser. Ja, jeg tror så­dan set ik­ke på det. No­get helt an­det er, at som Dan­mark spil­le­de i bla­ma­gen mod Rumænien, har lands­hol­det hel­ler ik­ke no­get at gø­re ved OL . L ad os for op­ti­mi­ster­nes skyld slå fast, at rent te­o­re­tisk kan det sta­dig la­de sig gø­re. En sejr på ot­te mål over Mon­te­ne­gro vil sen­de dan­sker­ne til De Olym­pi­ske Le­ge. Men det er li­ge­som lidt svært at tro på nu og vir­ker uto­pisk.

Min­dre kan og­så en­de med at væ­re nok – men så vil dan­sker­ne få brug for en hjæl­pen­de hånd fra Rumænien i mor­gen­da­gens sid­ste spil­ler­un­de.

Her skal Rumænien snup­pe po­int fra Mon­te­ne­gro for at hjæl­pe dan­sker­ne, men pro­ble­met er, at ru­mæ­ner­ne vil kun­ne tå­le at ta­be med et vist an­tal mål og sta­dig avan­ce­re til OL.

Alt­så står Klavs Bruun Jør­gen­sen & co. i en vold­somt ugun­stig si­tu­a­tion. MEN LANDS­HOL­DET HAR kun sig selv at tak­ke for elen­dig­he­den. Over he­le linj­en var det skuff en­de, hvad der blev præ­ste­ret.

Vi­ta­le spil­le­re som Sti­ne Jør­gen­sen og An­ne Met­te Han­sen lig­ne­de se­rie- spil­le­re i ste­det for lands­holds­spil­le­re. Lou­i­se Spel­ler­berg og Per­nil­le Holms­gaard så ud til at prø­ve kræft er med tjan­sen som mid­ter­for­sva­rer for før­ste gang. Men det er som be­kendt ik­ke til­fæl­det. Klavs Bruun Jør­gen­sen lig­ne­de hel­ler ik­ke på bæn­ken en mand, der var i nær­he­den af at ken­de sit hold.

Det, der be­kym­rer mig mest, er imid­ler­tid dan­sker­nes at­ti­tu­de. Fra min plads i Ce­res Are­na spot­te­de jeg fra før­ste se­kund mang­len­de selv­til­lid og en ud­talt frygt for at fejle. In­gen spil­le­re grab ud eft er an­sva­ret og for­søg­te at træk­ke hold­kam­me­ra­ter­ne med.

Der var – og er ge­ne­relt – ik­ke me­get po­wer og ud­strå­ling på kvin­delands­hol­det. De har en ten­dens til at klap­pe sam­men, når det gør ondt, og de gjor­de det igen mod Rumænien. Man kun­ne næ­sten hø­re tan­ker­ne in­de i ho­ve­d­et på spil­ler­ne; ’ Åh nej… Jeg er i gang med at skuff e en hel na­tion og kik­se en OL- kva­li­fi ka­tion’. JEG EF­TER­LY­STE FØR kam­pen, at spil­ler­ne som mini­mum bra­ge­de igen­nem på at­ti­tu­den og vi­ste en kom­pro­mis­løs vil­je til at vin­de – uan­set hvad det måt­te ko­ste af bræk­ke­de lem­mer. Men så­dan blev det ik­ke. Tværtimod så vi et for­kram­pet dansk mand­skab, som ik­ke kun­ne hi­ve sig selv op af det dy­be hul, de ka­ste­de sig ho­ved­kulds ned i fra kam­pens begyndelse med et for­svars­spil, der var så dår­ligt, at man næ­sten ik­ke tro­e­de si­ne eg­ne øj­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.