00 4 02 UB 02 4 02 00

BT - - OL- KVALIFIKATION -

Kri­sti­na Kri­sti­an­sen Be­gynd­te på bæn­ken, men kom hur­tigt på ba­nen og fi k sat gang i et me­get stil­le­stå­en­de dansk an­grebs­spil. Faldt i ni­veau i an­den halv­leg. An­ne Ce­ci­lie de la Cour Ik­ke på ba­nen. Ann Gre­te Nør­gaard Hun score­de på den ene af­slut­ning, hun fi k sendt af sted. Men i for­sva­ret var hun – som så man­ge an­dre – skidt kø­ren­de. » Jeg sy­nes ik­ke, at det er no­gen skam at ta­be til Tror fort­sat på OL Rumænien. De har alt­så Ik­ke de­sto min­dre tror i Cri­sti­na Ne­agu ver­dens Klavs Bruun Jør­gen­sen bed­ste hånd­bold­spil­ler. sta­dig på, at hans trop­per Gan­ske vist sco­rer hun sik­rer sig ad­gangs­bil­le­tik­ke me­re end fi re mål. ten til som­me­rens olymTil gen­gæld la­ve­de hun pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro. et hav af må­l­gi­ven­de afl e

» Det skal jeg gø­re, « sag­ve­rin­ger. Her­u­d­over blev de han og til­fø­je­de: det af­gø­ren­de, at vi ik­ke

» Jeg har eft er kam­pen vin­der en ene­ste mand sagt til spil­ler­ne, at det mod mand- du­el, « sag­de ik­ke var sær­ligt godt det, Ca­mil­la Dal­by, der ik­ke de præ­ste­re­de. Men vi øn­ske­de at ud­ta­le sig om har en kamp mod Mon­de dan­ske mu­lig­he­der te­ne­gro ( i aft en, red). for at kva­li­fi ce­re sig til OL.Som ud­gangs­punkt skal vi gå eft er at vin­de den, » Lad os ta­ge den snak og så hå­be, at Rumænien på søn­dag. Det pri­mæ­re be­sej­rer Mon­te­ne­gro ( i for os li­ge nu er at han­ke mor­gen, red.). Det ene­op i os selv, og at få den ste, vi i hvert fald ik­ke må kræ­ve­de sejr over Mon­gø­re det næ­ste døgn, er te­ne­gro i hus. For vin­der at gra­ve os ned og væ­re vi ik­ke her, vil al snak om ke­de af det. Alt kan ske i OL i Rio væ­re to­tal li­ge­hånd­bold. Vin­der vi med gyl­dig, « sag­de Ca­mil­la ot­te mål over Mon­te­ne- Dal­by. Tri­ne Øster­gaard Hæ­der­lig præ­sta­tion fra Tri­ne Øster­gaard, som score­de på de mu­lig­he­der, hun kom frem til fra høj­re fløj­en. Lou­i­se Spel­ler­berg Hun le­ve­re­de ac­cep­ta­belt i an­gre­bet, men for­svars­mæs­sigt var det ry­sten­de usik­kert fra streg­spil­le­ren. Sti­ne Jør­gen­sen Må­ske den dår­lig­ste land­skamp no­gen­sin­de fra Dan­marks vig­tig­ste spil­ler? Langt un­der ni­ve­eu i beg­ge en­der af ba­nen. Det var en ty de­ligt ry­stet Klavs Bruun Jør­gen­sen, der mød­te pres­sen eft er det dan­ske kvin­delands­hold hav­de tabt OL- kva­li­fi - ka­tions­kam­pen mod Rumænien 25- 32. » Alt gik galt for os. For­svars­mæs­sigt har vi en ten­dens til at stå for stil­le. Der er alt for man­ge gan­ge, hvor de ba­re lø­ber for­bi os. Vi har in­gen ta­ck­lin­ger, og det er jeg selv­føl­ge­lig ir­ri­te­ret over, « sag­de land­stræ­ne­ren med lav­mælt stem­me­fø­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.