We­e­kend

BT - - OL- KVALIFIKATION -

Hvis Klavs Bruun for­mår at gen­rej­se sit mand­skab til op­gø­ret mod Mon­te­ne­gro, fortje­ner han en me­dal­je og sit helt eget ka­pi­tel i den først­kom­men­de bog om sport­spsy­ko­lo­gi. For spil­ler­ne hang – helt for­stå­e­ligt – vold­somt med skuff en eft er kam­pen, og land­stræ­ne­ren lig­ne­de og­så selv en sla­gen mand. Han sig­na­le­re­de, at han sta­dig tror på det. Men og­så med kom­men­ta­ren om, at det ’ skal han’. JEG ER SÅ­DAN set ik­ke i tvivl om, at han har et fl ig af håb til­ba­ge, og at han kom­mer til at jag­te sej­ren mod Mon­te­ne­gro som en be­sat. Men jeg er og­så over­be­vist om, at han er helt be­vist om, at det ik­ke er spe­ci­elt re­a­li­stisk. Og at den­ne we­e­kend nu har ta­get et til­løb mod ’ fi asko’- præ­di­ka­tet.

Skal Dan­mark af­vær­ge det, kræ­ver det et co­me­ba­ck af di­men­sio­ner mod Mon­te­ne­gro.

Men li­ge nu lug­ter det alt­så me­re af et OL- far­vel og et eft er­spil, hvor Dansk Hånd­bold For­bund og Klavs Bruun Jør­gen­sen skal fi nde ud af, hvor dansk kvin­de­hånd­bold skal be­væ­ge sig hen i frem­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.