Ha­milt­on og sol­bril­ler­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den­ne klum­me skul­le egent­lig ha­ve hand­let om det ak­tu­el­le styr­ke­for­hold i For­mel 1- fel­tet. Med ud­gangs­punkt i den før­ste træ­nings­dag i Mel­bour­ne vil­le jeg ha­ve ana­ly­se­ret fel­tet og sær­ligt Ke­vin Magnus­sens Re­nault- team. Men et vej­rskift e, der i lø­bet af nat­ten hal­ve­re­de tem­pe­ra­tu­ren og gjor­de skøn sen­som­mer til frysen­de eft er­år, øde­lag­de bå­de mi­ne og Re­naults pla­ner:

» Dén dag kun­ne vi ik­ke læ­re no­get af, « var Ke­vin Magnus­sens ram­men­de kon­klu­sion eft er regn­vej­ret hav­de holdt ham og man­ge an­dre kø­re­re i pit­ten i ho­ved­par­ten af træ­nin­gen.

I ste­det vil jeg for­tæl­le om den år­li­ge po­rtræt­fo­to­gra­fe­ring af kø­rer­ne. Den fo­re­gik tors­dag, hvor al­le kø­re­re i fel­tet skul­le mø­de op iført kø­red­ragt mel­lem 13.00 og 15.00. Så skul­le de stil­le op for­an al­ver­dens fo­to­gra­fer, der på den må­de fi k iden­ti­ske bil­le­der af ver­dens 22 bed­ste For­mel 1- kø­re­re. I hvert fald i te­o­ri­en. NI­CO ROS­BERG VAR den før­ste, der mød­te op. In­den han stil­le­de op, hil­ste han på fo­to­gra­fer­ne, hyg­ge­snak­ke­de og stil­le­de så be­red­vil­ligt op til fo­to­gra­fe­ring. Han smi­le­de og sør­ge­de pro­fes­sio­nelt for at kig­ge rundt til he­le ra­den af fo­to­gra­fer, der al­le fi k den op­ti­ma­le ’ øjen­kon­takt’ med den ty­ske Mer­ce­des- kø­rer.

Det gik og­så fi nt med de næ­ste kø­re­re. De un­ge Toro Ros­so- stjer­ner Max Ver­stap­pen og Car­los Sainz Jr. an­kom sam­ti­dig. Sid­ste år var de de­butan­ter og nervø­se og lidt rå­d­vil­de over de man­ge fo­to­gra­fer. Nu har et år i For­mel 1 gjort dem me­re selvsik­re, og de gen­nem­før­te pro­fes­sio­nelt fo­to­se­an­cen. Ma­nor- kø­rer­ne Pa­scal We­hr­le­in og Rio Hary­an­to er nye i fel­tet, men det var ty­de­ligt, at ty­ske­ren var ble­vet me­die- træ­net af Mer­ce­des, hvor han har væ­ret test­kø­rer et par år. Hary­an­to var til gen­gæld ik­ke vant til så mas­siv me­di­e­in­ter­es­se, men med in­struk­tio­ner fra fo­to­gra­fer­ne, fi k in­do­ne­se­ren til sidst pla­ce­ret sig i den rig­ti­ge po­si­tion. KE­VIN MAGNUS­SEN AN­KOM i højt hu­mør. ’ Welco­me ba­ck,’ sag­de en af de fa­ste For­mel 1- fo­to­gra­fer, og det var en ty­de­ligt glad K- Mag, der sva­re­de ’ Thanks, ma­te.’

Ve­te­ra­nen Fe­lipe Mas­sa kom sam­men med Da­ni­el Ric­ci­ar­do, og be­nyt­te­de lej­lig­he­den til at ta­ge en sel­fi e sam­men med den lo­ka­le helt.

Så kom Lewis Ha­milt­on. Som ver­dens­me­ster er han om no­gen kø­re­ren, der skal ’ sæl­ge’ For­mel 1 til om­ver­de­nen. Dén op­ga­ve be­kym­re­de ham ty­de­lig­vis ik­ke. Ik­ke et ord til fo­to­gra­fer­ne, ik­ke et smil da han stil­le­de op. Øjen­kon­takt? Ha­milt­on hav­de sol­bril­ler på. Det hav­de man­ge af kø­rer­ne, da de an­kom, men de tog dem om­gå­en­de af, da fo­to­gra­fer­ne bad dem om det – en­kel­te end­da med et ’ sor­ry.’

Ha­milt­on? Han be­holdt sol­bril­ler­ne på. Han re­a­ge­re­de ik­ke, da et par fo­to­gra­fer bad ham om at ta­ge dem af. An­mod­nin­gen – nu lød det eft er­hån­den som et krav – om at drop­pe sol­bril­ler­ne i 10 se­kun­der – blev me­re og me­re højlydt, og kom fra fl ere og fle­re fo­to­gra­fer.

Men når man har pad­do­ck­ens stør­ste di­a­mantø­re­rin­ge, fl yver ver­den rundt i en knal­drød pri­vatjet i 200 mio. kr. s- klas­sen og har en bul­l­dog ( Roscoe) som sin bed­ste ven, er man li­geg­lad. Ver­dens­meste­ren re­a­ge­re­de ik­ke, be­holdt sol­bril­ler­ne på, og for­svandt igen uden et ord. DER­FOR HAR AL­VER­DENS bil­led­bu­reau­er nu om­trent iden­ti­ske fo­to af 21 af årets For­mel 1- kø­re­re. Og så ét af Lewis Ha­milt­on med sol­bril­ler.

Og der­for øn­sker selv en­gel­ske For­mel 1- fo­to­gra­fer, at den in­ter­ne Mer­ce­des- kamp om For­mel 1- VM 2016 slut­ter med Ni­co Ros­berg som ver­dens­me­ster.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.