Sæ­so­nens slag

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS - DET FØR­STE MONU­MENT

Det si­trer for­an Ca­stel­lo Sforzesco. Én gang om året le­ver det im­po­ne­ren­de slot i mid­ten af Mila­no med, at det ik­ke er ho­ve­d­at­trak­tio­nen for men­ne­ske­myl­de­ret, som i da­gens an­led­ning be­står af fans, soig­n­eurs og cy­kel­ryt­te­re i ste­det for turi­ster. Det er ble­vet for­år i cy­kel­land. 107. ud­ga­ve af Mila­no- San­re­mo be­gyn­der tra­di­tio­nen tro tæt på det im­po­ne­ren­de slot, som ryt­ter­ne ind­skri­ver sig til lø­bet ved, in­den de sen­des ud på 293 ki­lo­me­ter i det nord­ve­st­li­ge Ita­li­en. Lø­bet er det før­ste af fem så­kald­te monu­men­ter i sæ­so­nen og mar­ke­rer be­gyn­del­sen på klas­si­ker­sæ­so­nen.

Rolf Sø­ren­sen er den mest suc­ces­ful­de dan­sker, som har del­ta­get i Mila­no- San­re­mo. Han har gen­nem­ført lø­bet 15 gan­ge med en an­den­plads i 1991 som bed­ste re­sul­tat, og den nu­væ­ren­de cy­kel­eks­pert og - kom­men­ta­tor på TV2 Sport hu­sker ty­de­ligt fø­lel­sen, som de man­ge spænd­te ryt­te­re gem­mer på un­der de tæt­sid­den­de tri­ko­ter, når de tril­ler rundt ved Ca­stel­lo Sforzesco.

» Det er no­get helt, helt spe­ci­elt. For før­ste gang i sæ­so­nen mø­des al­le de sto­re, som i lø­bet af de fo­re­gå­en­de må­ne­der har for­be­redt sig på kryds og tværs af hin­an­den over det me­ste af jor­den. Mila­no- San­re­mo åb­ner for al­vor cy­kelå­ret, « si­ger Rolf Sø­ren­sen, der ud­gik af lø­bet med syg­dom i 1998 som en af de få skuff el­ser i de i alt 16 ud­ga­ver af ’ La Clas­si­cis­si­ma di Pri­ma­ve­ra’, som dan­ske­ren har del­ta­get i.

For ita­li­e­ner­ne fyl­der lø­bet og­så en stor del, for­tæl­ler Cycling We­e­kly- jour­na­li­sten Gre­gor Brown, som bor li­ge uden for Mila­no.

» Stem­nin­gen er me­get sær­lig ved Ca­stel­lo Sforzesco. Godt nok er Mila­no- San­re­mo ik­ke helt så stort som de bel­gi­ske klas­si­ke­re, men in­den for cy­kel­spor­ten er det rig­tig stort, « si­ger han. Læng­den er ud­for­drin­gen Da lø­bet er det læng­ste en­dagsløb i ka­len­de­ren, stil­ler det lidt an­dre krav til ryt­ter­ne, end de nor­malt er vant til, for­di mo­to­ren skal bræn­de fl ere ki­lo­me­ter i træk. Der­for har man­ge af ryt­ter­ne for­ment­lig kørt lidt ek­stra ki­lo­me­ter eft er en el­ler fl ere af eta­per­ne i Pa­ris- Ni­ce el­ler Tir­reno- Adri­a­ti­co, som beg­ge slut­te­de for un­der en uge si­den, for at for­be­re­de be­ne­ne og krop­pen på den læn­ge­re di­stan­ce. For­be­re­del­sen er vig­tig til et løb af den læng­de. Og de man­ge ki­lo­me­ter er med til at gø­re Mila­no- San­re­mo til en ud­for­dring, me­ner Rolf Sø­ren­sen.

» Det er di­stan­cen, som gør fi na­len svær. Eft er 250 ki­lo­me­ter er det kun dem, som har den ek­stra kraft til­ba­ge, der kan vin­de lø­bet, « si­ger Rolf Sø­ren­sen.

Selv­om Mila­no- San­re­mo- ru­ten mest er fl ad, skor­ter det ik­ke på bar­ske ud­for­drin­ger. Eft er Pas­so del Tur­chino skal ryt­ter­ne over Ca­po Me­le med en læng­de på tre ki­lo­me­ter og en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på 8,1, in­den no­get me­re til­for­la­de­li­ge Ca­po Cer­vo og Ca­po Ber­ta by­der ryt­ter­ne vel­kom­men få ki­lo­me­ter se­ne­re. Det er dog først på 5,65 ki­lo­me­ter lan­ge Ci­pres­sa med den mak­si­ma­le sti­gings­pro­cent på 9,0 og især Pog­gio 4,5 ki­lo­me­ter før mål, at den lil­le grup­pe af re­a­li­sti­ske vin­de­re be­gyn­der at træ­de pe­da­ler­ne rundt for al­vor.

Ru­ten lig­ger til de sprin­te­re, som ik­ke går helt kol­de, når det går lidt opad. Ale­xan­der Kri­stoff ( Ka­tusha) vandt for to år si­den og reg­nes igen i år blandt fa­vo­rit­ter­ne, og Bri­an Holms Etixx- Qu­i­ck­Step- hold rå­der og­så over folk som Tom Boo­nen, Zde­nek Sty­bar og Fer­nan­do Gavi­ria, der må­ske kan vi­se sig po­si­tivt frem. Co­lom­bi­a­ne­ren Gavi­ria har al­le­re­de vun­det en eta­pe i Tour de San Lu­is og Tir­reno- Adri­a­ti­co og kan iføl­ge Bri­an Holm godt vin­de på op­løbs­stræk­nin­gen i San Re­mo.

» Det er ik­ke sik­kert, han kom­mer over bjer­ge­ne li­ge så hur­tigt som de an­dre, men hvis han gør det, kan han godt vin­de, « si­ger Bri­an Holm, der glæ­der sig til årets før­ste klas­si­ker.

» De fl este har så­dan lidt et fø­lel­ses­mæs­sigt for­hold til det. Det er tid til et af monu­men­ter­ne, og det er ved at væ­re rig­tigt for­år. Det bli­ver sinds­sygt hek­tisk for ryt­ter­ne - ik­ke mindst langs van­det, hvor det kan væ­re et slag­te­hus uden li­ge, « si­ger Bri­an Holm.

Sid­ste års vin­der Jo­hn De­gen­kolb ( Gi­ant- Alpe­cin) er ik­ke med i år, da han fort­sat ple­jer en ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.