5 vin­der­bud

Af BTs sport­s­chef, Benja­min Munk Lund

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BTS SPORT­S­CHEF

Mat­t­hews kom­mer med to fri­ske spurt­sej­re fra Pa­ris- Ni­ce, og han er en ryt­ter, der har he­le pak­ken til at vin­de Mila­no- San­re­mo, som i nu et par år har væ­ret et me­get ty de­ligt mål for hans sæ­son. Han blev tre­er sid­ste år, og han vir­ker kun end­nu me­re ka­pa­bel til at kun­ne gø­re det helt fær­digt i årets ud­ga­ve.

Bel­gi­ske Greg Van Aver­ma­et er sæ­so­nens helt sto­re navn indtil vi­de­re, og han kom­mer ind i Mila­no- San­re­mo med en over­hånd i for­hold til Pe­ter Sa­gan - når de to skal af­gø­re de hår­fi ne sa­ger imel­lem sig, er ten­den­sen, at Van Aver­ma­et vin­der. Min lo­gik si­ger mig dog, at ter­ræn­net i Mila­no- San­re­mo pas­ser ham lidt dår­li­ge­re, end det der

Cancellara er i gang med sin sid­ste sæ­son i det pro­fes­sio­nel­le felt, og der er no­get, der si­ger mig, at han har tænkt sig at ryd­de bor­det for alt, hvad han kan på sin vej. Han de­mon­stre­re­de bå­de sin sult og sit for­mat, da han vandt Stra­de Bi­an­chi tid­li­ge­re på sæ­so­nen. Ud­for­drin­gen er, at han for­ment­lig skal vin­de ved at kø­re so­lo.

Nor­ske Alek­s­an­der Kri­stoff fi k for to år si­den sit helt sto­re gen­nem­brud med sej­ren i net­op Mila­no- San­re­mo, og et kig på de to se­ne­ste ud­ga­ver af lø­bet, hvor det er ble­vet af­gjort i re­la­tivt sto­re grup­per, til­si­ger, at Kri­stoff selv­føl­ge­lig vil væ­re en skarp, skarp con­ten­der på stre­gen i San­re­mo. Hans hold er klar til at fø­re ham der­til.

Han har sta­dig al­drig vun­det et af de sto­re løbs­monu­men­ter, og det ta­ler selv­føl­ge­lig lodret imod at ud­pe­ge Pe­ter Sa­gan som den stør­ste fa­vo­rit i dag, men det tid­li­ge for­år har væ­ret så godt, at han bli­ver mit bed­ste bud på en vin­der. Sa­gan har klas­sen til bå­de at af­gø­re lø­bet so­lo, i en helt lil­le grup­pe el­ler sprint i et stør­re felt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.