DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tidligt søn­dag mor­gen sky­des For­mel 1- sæ­so­nen i gang, og der­med og­så Ke­vin Magnus­sens tid som kø­rer for Re­nault.

Skal man tro de dan­ske Od­dset- spil­le­re, så kom­mer det til at gå ham godt al­le­re­de i Mel­bour­ne, hvor sæ­so­nens før­ste løb kø­res. Selv om han står i odds 65 til en top tre- pla­ce­ring og he­le 750 gan­ge pen­ge­ne på at vin­de lø­bet, så har dan­sker­ne spil­let gan­ske me­get på net­op de to ud­fald.

» Man­ge dan­ske­re hu­sker sik­kert, at Ke­vin end­te som num­mer to i sin de­but i For­mel 1- fel­tet net­op på Mel­bour­ne- ba­nen, så for­vent­nin­ger­ne er enor­me til den dan­ske ra­cer­kø­rer for­ud for sæ­so­nen, « for­tæl­ler con­tent ma­na­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Vi har tid­li­ge­re skre­vet, at der og­så bli­ver spil­let stort på ham som ver­dens­me­ster, og i skri­ven­de stund vil Dan­ske Spil ta­be 16 mio. kro­ner på det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.