Bliv skarp af kon­flik­ter

BT - - INDHOLD -

Hvor­når har du sidst væ­ret i kon­flikt? Du ved den slags, hvor man bra­ger sam­men... Det kan væ­re over for­de­lin­gen af børn og ind­bo ef­ter en skils­mis­se, pla­ce­rin­gen af skel­let til na­bo­en el­ler no­get så sim­pelt som ræk­ke­føl­gen i kas­se­kø­en i Net­to. Der er mas­ser af go­de an­led­nin­ger til en rask kon­flikt. Nog­le el­sker dem – el­ler tri­ves i hvert fald med vre­den, der of­te er kon­flik­tens ’ best man’. Hos an­dre trig­ger selv den mind­ste lil­le an­sats til strid – flugt re­flek­sen – og de er væk, in­den mod­par­ten når så me­get som at rå­be: ’ Hey, du...’ I man­ge år har jeg væ­ret kon­flikt­sky, men på det se­ne­ste har jeg øvet mig i sam­men­stød. Det har væ­ret an­stren­gen­de for mi­ne om­gi­vel­ser... For hvor jeg tid­li­ge­re har væ­ret nær­mest apa­tisk, når no­gen har pro­vo­ke­ret mig på hold­nin­ger, har jeg plud­se­lig haft me­re end travlt med at med­dele om­ver­den, hvad jeg me­ner om det­te og hint. Som en in­kon­ti­nent, gam­mel han­hund, har jeg pis­set ter­ri­to­ri­er af, og IN­TET har væ­ret for småt til en hurtig mar­ke­ring. Men må­ske er det ik­ke så dumt end­da. I den­ne uge kan du læ­se, at man kan bli­ve klo­ge­re af at hånd­te­re kon­flik­ter. Desvær­re ik­ke ved at snub­le over dem i ti­de og uti­de, men ved at læ­re at lø­se dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.