H

BT - - INTERVIEW - Anet­te Sol­gaard

anes@ bt. dk Fo­to Bax Lindhardt an kræn­ger den sor­te læ­derjak­ke af og smi­der den hen over bor­det. Han er næ­sten en halv ti­me for­sin­ket. Da sol­bril­ler­ne ry­ger af, duk­ker for­kla­rin­gen op. Han har væ­ret i by­en til klok­ken fi­re om mor­gen – på en tirs­dag. Og for­mid­dags­sol kan væ­re hårdt for øj­ne, der har set bun­den af for man­ge gin og to­nic- glas.

» Det he­le går lidt stærkt for ti­den, « si­ger han og smi­ler.

Pæn, kor­rekt, be­tænk­som er ord, der umid­del­bart fal­der èn ind, når man tæn­ker på Mads Lan­ger. Den 32- åri­ge san­ger og sangskri­ver har net­op ud­sendt sit se­ne­ste al­bum. ’ Reck­less twin’ er tit­len. De 11 san­ge er et for­søg på at gi­ve pop- stjer­nen fle­re lag. At for­kla­re, at Mads Lan­ger fra Ski­ve – ham med det glat­b­ar­be­re­de, dren­ge­de an­sigt, der kan Ki­er­ke­gaard- ci­ta­ter og syn­ge po­p­san­ge om kær­lig­hed, så især kvin­de­hjer­ter smel­ter – er me­re end det.

At han – som de fle­ste men­ne­sker – og­så har en skyg­ge­si­de, en mørk tvil­ling.

Må­ske er det den, ‘ den skø­de­s­lø­se tvil­ling’, der i øve­lo­ka­let på Gam- mel Kø­ge Lan­de­vej i Val­by sæt­ter sig tungt i kon­tor­sto­len. In­ter­viewet kan be­gyn­de. » For mig be­ty­der ’ reck­less twin’, at der fin­des en del af dig selv, du ik­ke kan sty­re med din for­nuft. Det er drif­ter, kær­lig­hed, re­flek­ser, in­tu­i­tion og så vi­de­re. I de aspek­ter af li­vet er det din ’ reck­less twin’, der har sty­rin­gen, « si­ger Mads Lan­ger.

Bow­ler­hat og skjor­te

Per­son­ligt har jeg kun set Mads Lan­ger op­træ­de én en­kelt gang. Det var til­ba­ge i 2009, hvor han spil­le­de på SPOT- festi­va­len i Aar­hus. Sort bow­ler­hat, hvi­de op­rul­le­de skjor­te­ær­mer og stram­me buk­ser.

Helt ale­ne ved flyg­let på den sto­re sce­ne i År­hus Mu­sik­te­a­ter sang han om drøm­mepi­gen, der var ’ fi­ction’, og hans drøm­me, der var ’ fa­ct’.

Den­gang var der ik­ke me­get ’ skø­de­s­løs­hed’ over ham, syn­tes min si­de­mand i hvert fald. Han øn­ske­de sig til­ba­ge til det telt, jeg net­op hav­de he­vet ham ud af, hvor rap­pe­ren Jooks ka­ste­de med hånd­tegn og sang om lu­de­re, mens pu­bli­kum tram­pe­de rundt i mud­der og væl­te­de ølkrus.

Men jeg var det rig­ti­ge sted. Jeg hav­de in­ve­ste­ret SU- kro­ner i Mads Lan­gers ny­e­ste selv­be­tit­le­de al­bum i Ste­reo Stu­dio – og nu skul­le vi sva­je med, få gå­se­hud un­der fal­set- fra­ser­ne og drøm­me med på om­kvæ­det: ’ I dream of drea­m­ing dreams of her’.

Nu er 2009 jo ik­ke 2016, og når man er i ty­ver­ne og i færd med at etab­le­re sig som po­p­stjer­ne, er man og­så på en men­ne­ske­lig rej­se, hvor tem­po­et med ga­ran­ti in­di­mel­lem kan væ­re højt. Men hvor­for er det ord som kom­pro­mis­løs­hed, skyg­ge­si­de og skar­pe kan­ter der er cen­tra­le i den for­tæl­ling, som Mads Lan­ger her syv år se­ne­re ger­ne vil ud med. Hvor­for Reck­less?

» Li­ge fra den før­ste sang jeg skrev til pla­den, har ’ reck­less twin’ fl­o­re­ret i mit ho­ved. Tid­li­ge­re er jeg for­fal­det til per­fek­tio­nis­me, men jeg har få­et øj­ne­ne op for, at en dyr mi­kro­fon og 40 op­ta­gel­ser af sam­me styk­ke vo­kal ik­ke nød­ven­dig­vis er den rig­ti­ge må­de at gø­re det på. Det må ger­ne væ­re lidt me­re flos­set i kan­ten, stø­je lidt me­re, « si­ger Mads Lan­ger.

Klar til tur­né

Øve­lo­ka­let, hvor han for­be­re­der sig på li­ve- kon­cer­ter med sit band, lig­ger i en bag­gård i gam­le, for­lad­te værk­steds­byg­nin­ger i Val­by. Der gror mos på as­fal­ten, kal­k­ma­lin­gen skal­ler, og der er hver­ken skil­te el­ler dørklok­ker på de tun­ge stå­l­dø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.