Mads Lan­ger

BT - - INTERVIEW -

• San­ger og kom­po­nist. • Født 14. ja­nu­ar 1984. • Op­vok­set i Re­sen Vest uden­for Ski­ve sam­men med sko­le­læ­rer- for­æl­dre og to sø­stre. • Har i en pe­ri­o­de bo­et i New York, Los An­ge­les og Lon­don, men har nu adres­se på Fre­de­riks­berg. • De­but­te­re­de i 2006 med al­bum­met ’ At­ten­tion Plea­se’. Har des­u­den ud­gi­vet ’ Mads Lan­ger’ ( 2009), ’ Be­hold’ ( 2011), ’ In The­se Wa­ters’ ( 2013) og er ak­tu­el med ‘ Reck­less Twin’ ( 2016). • Har vun­det fle­re mu­sikpri­ser, væ­ret den mest spil­le­de kom­po­nist i dansk ra­dio i 2013 og spil­let fle­re hund­re­de kon­cer­ter. • Hans me­re fol­ke­li­ge gen­nem­brud kom, da han i 2012 med­vir­ke­de i TV2- pro­gram­met Top­pen af pop­pen, hvor han sang num­me­ret ‘ Over­giv’r mig lang­somt’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.