Lad til­be­hø­ret få ho­ved­rol­len

BT - - SLANK -

Vi er vant til at spi­se kartofler, ris og pas­ta til vo­res kød, fi sk og fj er­kræ. Men vi får en bed­re for­dø­jel­se af at la­de væ­re med at blan­de fø­de­va­rer­ne sam­men. Kar­to­fl er, ris og pas­ta er kul­hy­dra­ter, som kan vir­ke imod et vægt­tab. Det be­ty­der ik­ke, at du al­drig må spi­se det, for der er vig­ti­ge næ­rings­stoff er i al­le tre fø­de­va­rer, især hvis du væl­ger en øko­lo­gisk fuld­korns­mo­del.

Men grønt­sa­ger er langt bed­re til­be­hør til din bøf, fi sk el­ler fj er­kræ. Og læg ger­ne dob­belt så me­get af det grøn­ne på din tal­ler­ken som kød. Spis di­ne grønt­sa­ger så rå som over­ho­ve­det mu­ligt, jo min­dre du var­me­be­hand­ler dem, des fl ere næ­rings­stoff er be­va­rer du. Var­me­be­hand­ling over 42 gra­der øde­læg­ger op til 70 pct. af f. eks. C- vi­ta­mi­ner­ne i grønt­sa­ger.

For snart 25 år si­den, lag­de jeg selv min kost om, net­op ved at spi­se pro­te­in sam­men med grønt­sa­ger og skæ­re ned på kul­hy­dra­ter­ne. Jeg fi k en me­get bed­re for­dø­jel­se og tab­te mig ca. 20 ki­lo. Spi­ste jeg kul­hy­dra­ter, var det sam­men med grønt­sa­ger, f. eks. en bagt kar­toff el med sa­lat. Sam­ti­dig byt­te­de jeg om på for­de­lin­gen af mad­va­rer­ne, så grønt­sa­ger­ne og sa­la­ten fyld­te ca. 2/ 3 af tal­ler­ke­nen og f. eks. fi sk, kun ca. 1/ 3. Hvis jeg var me­re sul­ten, spi­ste jeg end­nu en po­r­tion grønt og sa­lat.

Rå og slank

Når jeg har kli­en­ter i min kon­sul­ta­tion, kan jeg se, at jo fl ere fri­ske og uop­var­me­de grønt­sa­ger de spi­ser, des let­te­re har de ved at slan­ke sig. Man­ge be­kym­rer sig om, hvor­vidt de kan bli­ve mæt­te af grønt­sa­ger. Det kan jeg godt for­stå, men fak­tum er, at vi bli­ver mæt­te, når vi får vo­res næ­rings­stoff er – gen­nem ma­den.

Mens vi bli­ver ‘ falsk mæt­te’, når vi spi­ser sto­re po­r­tio­ner af op­var­met mad, f. eks. pas­ta- kødsau­ce, for der ik­ke er sær­lig me­get næ­ring i. Det er ik­ke ual­min­de­ligt, at kli­en­ter spi­ser en stor po­r­tion varm mad kl. 18.00 for at væ­re sult­ne igen kl. 20.00. Det un­drer dem, for de var stop­mæt­te kl. 18.00.

Men når den mad, vi spi­ser, er fat­tig på næ­rings­stoff er, bli­ver vi hur­tigt sult­ne igen, for­di be­ho­vet for vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler o. s. v. ik­ke bli­ver dæk­ket. Der­for er det en god idé, at spi­se di­ne grønt­sa­ger så rå som mu­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.