E

BT - - MODE - Ma­rie Var­m­ing

btwe­e­kend@ bt. dk Fo­to Nils Meilvang gent­lig hav­de Mo­gens Blom over­ve­jet at spi­se i ho­tel­lets re­stau­rant ti eta­ger un­der hans væ­rel­se. Men han var træt og be­slut­te­de sig for i ste­det at be­stil­le room­ser­vi­ce og se tv.

Mens han ven­te­de på ma­den, lød et brag, der ryste­de ho­tel­let.

» Først tro­e­de jeg, at det var en gry­de, der var eks­plo­de­ret i køk­ke­net – el­ler så­dan no­get. Men ne­de på par­ke­rings­plad­sen kun­ne jeg se folk lø­be rundt. Jeg tog min pung og mit pas og løb de ti eta­ger ned, « for­tæl­ler den 60- åri­ge Mo­gens Blom. I stu­e­e­ta­gen hør­tes skrig og råb. I det sva­ge lys fra ga­den kun­ne han se, at he­le glas­fa­ca­den mel­lem re­stau­ran­ten og po­o­l­om­rå­det var sprængt væk. I det øje­blik gik det op for ham, at det hver­ken var en ga­s­eks­plo­sion el­ler et hæn­de­ligt uheld, der hav­de ramt SAS- ho­tel­let i Am­man en novem­ber­af­ten i 2005. Det var ter­ror. De tom­me øj­ne hos ho­tel­lets tje­ne­re, der hav­de set de­res kol­le­ger dø, tal­te de­res eget ty­de­li­ge sprog om det ufor­stå­e­li­ge. » Jeg gem­te mig nog­le mi­nut­ter, for jeg ane­de jo ik­ke, om der vil­le kom­me ter­r­o­ri­ster med ma­skin­pi­sto­ler og me­je re­sten af os ned, « hu­sker den tid­li­ge­re ud­vik­lings­kon­su­lent, der i dag er ro­man­for­fat­ter.

Et liv i ud­vik­ling

I man­ge år har Mo­gens Blom væ­ret kon­su­lent på dan­ske uland­spro­jek­ter rundt om i ver­den. Han rej­ste 90 da­ge om året – til Sy­da­me­ri­ka, Afri­ka og Asi­en, hvor han sik­re­de, at de dan­ske bi­stand­s­kro­ner blev brugt, som de bur­de. I 2003 be­slut­te­de den da­væ­ren­de re­ge­ring at op­ret­te ’ Det Ara­bi­ske Ini­ti­a­tiv’, som skul­le sik­re bro­byg­ning og for­stå­el­se mel­lem Mel­le­mø­sten og Ve­sten – her­un­der Dan­mark. Mo­gens Blom blev spurgt, om han vil­le væ­re kon­su­lent på ini­ti­a­ti­vet. Det var der­for, han var på SASho­tel­let, den dag bom­ben sprang. » Se­ne­re den af­ten så jeg på CNN et bil­le­de af mit ho­tel med ’ bre­aking news’- skil­tet un­der. Tre ho­tel­ler i Am­man var ramt af ter­ror. 60 men­ne­sker var ble­vet dræbt. Jeg rin­ge­de til min ko­ne og sag­de, at hun ik­ke skul­le væ­re be­kym­ret. Det var hun nu hel­ler ik­ke, for hun ane­de ik­ke, hvad der var sket, « hu­sker Mo­gens Blom. Hav­de hun kendt til om­fan­get af an­gre­bet, vil­le hun nok ha­ve væ­ret be­kym­ret. For på Mo­gens Bloms ho­tel, hvor der var bryl­lups­fest, da bom­ben sprang, dø­de 30 palæsti­nen­si­ske bryl­lups­gæ­ster den af­ten. » Næ­ste mor­gen op­le­ve­de jeg, hvor­dan de lo­ka­le gik på ga­der­ne. Frem og til­ba­ge i en slags tavs de­mon­stra­tion. Jeg tro­e­de på en el­ler an­den må­de, at man var for­be­redt på den slags i Mel­le­mø­sten, men det var de slet ik­ke, og he­le lan­det gik i stå i fle­re da­ge. « Et par da­ge se­ne­re stod en af ter­r­o­ri­ster­ne – hvis bom­be­bæl­te ik­ke var ud­løst – frem på tv og for­tal­te koldt og ky­nisk, hvor­dan an­gre­bet var plan­lagt. » Det var så kold­blo­digt. Hvor er det sygt, at no­gen tror, at det kan brin­ge godt med sig at ud­lø­se et selv­mord­s­bæl­te til en bryl­lups­fest med 300 gæ­ster. Det er ik­ke til at fat­te, « si­ger han. An­gre­bet ske­te to må­ne­der ef­ter, at Muham­med­teg­nin­ger­ne var ble­vet trykt i Jyl­lands- Po­sten. I ti­den ef­ter tænk­te Mo­gens Blom me­get over den kløft af mi­stil­lid, han kun­ne se, at der var mel­lem Ve­sten og Mel­le­mø­sten. » Vi for­står ik­ke, hvor­dan re­li­gion og nog­le teg­nin­ger kan be­ty­de så me­get for folk. Men når det lyk­ke­des at mo­bi-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.