Kom på en løs­ning

BT - - TEMA -

Dom­sto­le el­ler stats­for­valt­ning på­læg­ger en løs­ning, som par­ter­ne skal ret­te sig ef­ter. I kon­flik­t­mæg­ling er det par­ter­ne selv, der fin­der en løs­ning, for en kon­flikt bli­ver ik­ke løst, før folk får ar­bej­det på de­res re­la­tion. Når en mæg­ling er slut, går par­ter­ne der­fra – må­ske ik­ke som bed­ste ven­ner – men de har fun­det en må­de at sam­ar­bej­de – som eks­kæ­re­ster, kol­le­ger el­ler sø­sken­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.