DI­LEM­MA:

BT - - TEMA - Anja Cor­des

På din ar­bejds­plads bli­ver en stil­ling som mel­lem­le­der le­dig. Du ved, at din kol­le­ga sø­ger den, men du har og­så lyst til det. I er beg­ge dyg­ti­ge og li­ge gam­le, men din kol­le­ga har væ­ret i virk­som­he­den me­get læn­ge­re end du. Et par uger se­ne­re får du stil­lin­gen, men hver­ken du el­ler din kol­le­ga næv­ner kon­kur­ren­cen med ét ord. Din kol­le­ga går syg hjem fra job. Si­den har I ik­ke talt sam­men. Hvad gør du? Lars Ot­to Vin­de­rød Det er ik­ke dit an­svar. Din kol­le­ga har gjort sig selv sår­bar på grund af vild­far­ne for­vent­nin­ger. Hvis du over­ho­ve­det skal gø­re no­get, er det at gå hen til hen­de og si­ge, at du er ked af, at I ik­ke ta­ler sam­men. Og spør­ge, om der er no­get, du kan gø­re. Det er ty­de­ligt, at din kol­le­ga er skuf­fet, men hun er jo skuf­fet over le­del­sen . Det er ik­ke sik­kert, hun hav­de få­et job­bet al­li­ge­vel, men hun gi­ver dig skyl­den. Det hand­ler om hen­de selv – ik­ke om dig. Jeg tror, hun er flov – det ty­der det på, når hun ik­ke vil snak­ke. Når folk ik­ke vil ta­le, er der in­tet hånd­tag til at åb­ne dem op, men hvis du kan få hen­de til at snak­ke, græ­de el­ler rå­be, kan du må­ske ven­de si­tu­a­tio­nen. Bag al­le kon­flik­ter lig­ger en sår­bar fø­lel­se – den er nøg­len til at lø­se kon­flik­ten. Du skal selv­føl­ge­lig kon­tak­te hen­de og si­ge, at du er ked af, at hun er ked af det. Spørg om I kan gø­re no­get for hin­an­den i si­tu­a­tio­nen? Kan det, at du har få­et det­te job, ha­ve en po­si­tiv be­tyd­ning for hen­de i hen­des job? Jeg sy­nes helt klart, I to skal mø­des, og hvis I ik­ke har lyst til at væ­re ale­ne, kan I ha­ve en me­di­a­tor med. Det kun­ne godt væ­re en sag for HR. Hvis der er en le­der med psy­ko­lo­gisk ind­sigt, kun­ne det og­så væ­re ham/ hen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.