Er du hy­po­kon­der?

Hvert år ko­ster hel­breds­angst sam­fun­det mil­li­o­ner af kro­ner i unød­ven­di­ge læ­ge­un­der­sø­gel­ser. Men det ko­ster og­så ’ pa­tien­ter­ne’ unød­ven­di­ge be­kym­rin­ger. Slip af med de sy­ge tan­ker

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Man­ge men­ne­sker be­kym­rer sig om de­res hel­bred. Tid­li­ge­re blev over­dre­ven fo­ku­se­ring på hel­bre­det kaldt hy­po­kon­dri. I dag be­teg­nes be­gre­bet mest som hel­breds­angst. Be­kym­rin­ger, sy­ge­mel­din­ger, læ­ge­be­søg og spe­ci­a­lun­der­sø­gel­ser ned­sæt­ter livskva­li­te­ten og ko­ster år­ligt sam­fun­det mil­li­o­ner af kro­ner. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at ca. 1 ud af 100 li­der af syg­domsangst. De­res be­kym­rin­ger­ne cen­tre­rer sig om ufor­klar­li­ge sig­na­ler fra krop­pen, som de tol­ker som al­vor­li­ge og po­ten­ti­elt dø­de­li­ge syg­dom­me.

» Hvad nu hvis jeg har sk­lero­se?. Hvor­for er jeg så svim­mel – kan det væ­re en hjer­ne­tu­mor, « er ek­semp­ler på ty­pi­ske be­kym­rin­ger. Tan­ker­ne er helt na­tur­li­ge og sik­rer vo­res over­le­vel­se, men hvis dis­se be­kym­rin­ger­ne fyl­der tan­ker­ne en stor del af da­gen og der­med sty­rer dit liv, har de ta­get over­hånd og kan en­de i hel­breds­angst.

Krop­pen er i li­ve

Vo­res krop er for­an­der­lig og ufor­ud­si­ge­lig. Hjer­tet slår et ek­stra slag, be­net sover lidt, en lil­le ner­ve sid­der i klem­me. Det er helt nor­malt, at vo­res krop he­le ti­den vi­ser nye ur­e­gel­mæs­sig­he­der – det er et godt tegn på, at du er i li­ve. Men hvis du dag­ligt går og hol­der øje med krop­pens sig­na­ler og tjek­ker dem igen og igen, gi­ver det bag­slag, for­di du fast­hol­der dig selv i en kon­stant angst­til­stand.

I 2007 skrev jeg bo­gen ’ Kog­ni­tiv terapi mod hel­breds­angst’ sam­men med psy­ko­log Len­nart Holm. Bo­gen for­kla­rer, at hel­breds­angst er for­år­sa­get af ne­ga­tiv ka­ta­stro­fe­tænk­ning. Det vil si­ge en over­be­vis­ning om, at de kro­p­s­li­ge ur­e­gel­mæs­sig­he­der er for­år­sa­get af no­get dø­de­ligt – f. eks. kræft el­ler aids.

Ny forsk­ning vi­ser, at det slet ik­ke er ka­ta­stro­fe­tan­ker­ne i sig selv, der er pri­mær år­sag til hel­breds­angst, men sel­ve be­kym­rings­pro­ces­sen.

Det gør en stor for­skel i be­hand­lin­gen af hy­po­kon­dri. Man be­hø­ver ik­ke læn­ge­re at æn­dre sin tankegang for at over­vin­de angst, man skal blot læ­re at tæn­ke min­dre.

I ste­det for at ud­for­dre og æn­dre ka­ta­stro­fe­tan­ker­ne, går den nye be­hand­ling ud på at re­du­ce­re sel­ve be­kym­rin­ger­ne – uan­set de­res ind­hold. Ny forsk­ning fra Man­che­ster ty­der på, at stra­te­gi­en med at re­du­ce­re be­kym­rin­ger­ne er me­re ro­bust end det at prø­ve at æn­dre sel­ve ind­hol­det af tan­ker­ne. Be­kym­rin­ger­ne har det nem­lig med at ’ flyt­te rundt’, så du det ene øje­blik er be­kym­ret for f. eks. hud­kræft og det næ­ste øje­blik for blod­prop­per.

Ak­sel har hel­breds­angst

Min kli­ent Ak­sel led af hel­breds­angst i man­ge år. Ang­sten var ta­get til og be­tød dag­lig stress, angst og del­vis sy­ge­mel­ding. Fi­re til fem ti­mer hver dag var Axel op­ta­get af at tjek­ke sin krop for tegn på kræft. Hver gang tviv­len duk­ke­de op i ho­ve­d­et på ham, føl­tes det som det ene­ste rig­ti­ge at gø­re, at tjek­ke sig selv en ek­stra gang. Så han tjek­ke­de symp­to­mer­ne på Goog­le og gik til læ­gen. I me­takog­ni­tiv- terapi lær­te Ak­sel at sty­re sin op­mærk­som­hed, så han ik­ke be­hø­ve­de at re­a­ge­re på tvivls­tan­ker­ne hver gang, de ram­te ham. Han be­slut­te­de kun at bru­ge én ti­me dag­ligt på at be­kym­re sig om hel­bre­det. re­sten af ti­den vil­le han la­de tan­ker­ne væ­re, og i ste­det væ­re sam­men med sin fa­mi­lie. Den be­græn­se­de be­kym­ring be­tød, at Ak­sel fast­holdt ’ kon­trol’ over sit hel­bred – uden at kon­trol­len med­før­te så me­get stress og angst, at han ik­ke kun­ne fun­ge­re op­ti­malt. Det tog kun fem te­ra­pi­be­søg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.