Mord i Ti­vo­li

Jakob Melan­ders nye bog om Lars Wink­ler er ge­di­gen spæn­ding og god un­der­hold­ning

BT - - BOG- FIX - Me­re­te Re­in­holdt

ter sin psy­ki­ske ned­t­ur er til­ba­ge i no­gen­lun­de form med kæ­re­ste og cool kar­ma.

Ho­ved­mi­stan­ken fal­der på en sam­ar­bejds­part­ner og tid­li­ge­re bej­ler til den myr­de­de. Da den­nes hu­stru eft er et skæn­de­ri fi ndes svært til­redt på Chri­sti­a­nia, stram­mes skru­en, ik­ke mindst for­di han i for­sø­get på at red­de sit kri­se­ram­te fi rma dyr­ker om­gang med be­la­ste­de ele­men­ter.

Men der er og­så no­get sært ved den me­get lidt afh old­te per­so­na­le­chefs nær­me­ste – bå­de hen­des mand, hen­des ung­dom­skæ­re­ste og hen­des sted­bror .

Eft er­hån­den går det op for Wink­ler, at be­gi­ven­he­der, som har fun­det sted til­ba­ge i 1976, spil­ler en rol­le for de ting, der sker ak­tu­elt. Da de tre mænd i af­dø­des om­gangskreds først mod­ta­ger sæ­re, ano­ny­me bre­ve og si­den ud­sæt­tes for vold­som­me over­fald, be­gyn­der Wink­ler og hans uma­ge mak­ker at sø­ge op­lys­nin­ger om de­res fæl­les for­tid.

Bag fa­ca­den lu­rer rå­d­den­ska­ben, og selv om det ser­ve­res re­a­li­stisk, råt og ry­sten­de, er det og­så un­der­hol­den­de . Melan­der skri­ver ra­sen­de godt, og han er god til at for­me et spæn­den­de plot. At hans ho­ved­per­son så nok er skå­ret over en gam­mel kli­ché – svig­tet mand i midt­vejskri­se – er til at le­ve med, når den sam­le­de pak­ke er me­re in­ter­es­sant end gen­nem­snit­tet. Ti­tel: Det bed­ste til mig og mi­ne ven­ner. For­fat­ter: Jakob Melan­der. Si­der: 400 Pris: 200 kr. For­lag: Ro­si­nan­te & co.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.