S

BT - - BOG- FIX -

and­syn­lig­he­den for, at Jakob Melan­der for­styr­rer kom­men­de Ti­vo­li- gæ­sters be­søg i for­ly­stel­ses­par­ken, er ab­so­lut til ste­de. Han må ta­ge an­sva­ret for, at man næp­pe kan gå for­bi bal­lon­gyn­gen uden at fo­re­stil­le sig et mal­trak­te­ret lig hæn­ge derop­pe. Li­ge­som man næp­pe hel­ler vil kun­ne ta­ge en tur i rut­sje­ba­nen uden at fryg­te en gal pjer­rot sprin­ge frem fra klip­pe­væg­gen. Man kan na­tur­lig­vis la­de væ­re med at læ­se for­fat­te­rens fj er­de bind i se­ri­en om po­li­ti­as­si­stent Lars Wink­ler. Men så går man glip af en af de bed­re dan­ske kri­mi­er, hvor godt sprog og god spæn­ding går hånd i hånd, hvor den kø­ben­havn­ske lo­kal­kol­o­rit er skarp og hu­moren skøn.

I ’ Det bed­ste til mig og mi­ne ven­ner’, hvor Ga­sol­ins gam­le al­bum ’ Gas 5’ åben­lyst spil­ler en rol­le, sæt­tes Wink­ler på sa­gen om Ti­vo­lis per­so­na­le­chef, der fem da­ge før jul fi ndes un­der en af bal­lon­gyn­ger­ne, mis­hand­let til uken­de­lig­hed. Wink­lers mak­ker bli­ver hans tid­li­ge­re ven og nu­væ­ren­de chef, Ul­rik, der le­ver sam­men med Wink­lers eks- hu­stru. Det er selvsagt ik­ke pro­blem­frit, om end Wink­ler ef-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.