’ Min ynd­lings- is er Kung Fu’

Al­bum- ak­tu­el­le Sig­ne Svend­sen har hver­ken ynd­lings- film el­ler ynd­lings- mu­sik. Til gen­gæld har hun stær­ke hold­nin­ger til is

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad er det se­ne­ste, du har læst? Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du a

ho­eg@ bt. dk Fo­to Sø­ren Bid­strup Hvad har se­ne­st få­et dig til at klap­pe i hæn­der­ne af be­gej­string? » Da vi luk­ke­de mit nye al­bum, var jeg me­re end be­gej­stret – tæt på lyk­ke­lig og ufat­te­lig stolt. Men jeg klap­pe­de ad Sø­ren Pa­pe, da han var li­ge ved at væl­te he­le skid­tet. « Hvor­når har du sidst haft lyst til at ud­van­dre? » Re­to­rik­ken om flygt­nin­ge­kri­sen er så langt ude, at det kun­ne væ­re nær­lig­gen­de at ud­van­dre. Spørgs­må­let er ba­re, hvor man som dan­sker kan ta­ge hen? « » Det se­ne­ste, jeg har læst, er Hel­le Hel­les ’ Hvis det er’. Læ­ste den li­ge igen – for­di hun er god og sublim i sin mini­ma­lis­me. « Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » Det bli­ver ’ Spoon Ri­ver’ af Ed­gar Lee Ma­sters. Jeg hav­de egent­lig købt den til en god ven, for­di jeg tro­e­de, at han led­te ef­ter den i li­ge præ­cis dén ud­ga­ve. Men han hav­de den al­le­re­de og vil­le sjovt nok ik­ke ha­ve den igen. « » Jeg lyt­ter til Ni­ck Ca­ve, Tow­nes Van Zandt og An­ni­ka Aakjærs ny­e­ste ’ Lyk­kens gang’. Det er stær­ke sa­ger. « » Det kan jeg ik­ke si­ge. Jeg har in­gen ynd­lings­far­ve, - kunst­ner, - for­fat­ter, - film el­ler - mu­si­ker. Hvis du spør­ger om ynd­lings- is, er det no­get nem­me­re: Det er Kung Fu. « » Jeg så ’ Kol­lek­ti­vet’. Dén ram­te si­ne ste­der hårdt i mel­lem­gul­vet. Jeg er nem­lig selv kol­lek­tiv­barn og kun­ne sag­tens gen­ken­de man­ge ting. Tri­ne Dyr­holm er en vir­tuos i den film. «

I Me­lo­di Grand Prix i 2001 med Rol­lo & Kings ’ Der står et bil­le­de af dig på mit bord’ ( Ne­ver let you go). • San­gen blev num­mer to ved Eu­ro­vi­sion Song Con­test. • 11- årig dat­ter, to voks­ne sted­børn og en kæ­re­ste. • met ’ Rift’.

Med al­bum- » Som jeg sag­de før, har jeg in­gen ynd­lings­far­ve, - film el­ler - mu­si­ker. « » Jeg har ik­ke væ­ret til kon­cert si­den Tøn­der Festi­va­len sid­ste år. Det er egent­lig vildt at tæn­ke på. Jeg så Stur­gill Simp­son, det var dæl­me vildt. Det er co­un­try- mu­sik uden nå­de. « » Jeg så Leo­nard Co­hen i Fru­ens Bø­ge på Fyn for nog­le år si­den. Det var episk. « » Jeg ser ’ De­bat­ten’ og do­ku­men­ta­rer – og det er ik­ke for at væ­re rig­tig på den. Det er sgu ba­re så­dan, det er... « » Der må væ­re me­get, jeg ik­ke ser – f. eks de lan­ge ud­sen­del­ser om vej­ret. Det er ik­ke li­ge mig. «

We­e­kend - 19.03.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.