FAK­TA

BT - - NYHEDER -

19. marts 2016:

13. marts 2016:

17. fe­bru­ar 2016:

12. ja­nu­ar 2016:

10. ok­to­ber 2015:

20. juli 2015:

Tyr­ki­et blev i går end­nu en gang ramt af et blo­digt bom­be­an­greb. Den­ne gang sprang bom­ben i Istan­bul, og Tyr­ki­et er der­med ble­vet ramt af eks­plo­sio­ner seks gan­ge si­den juli sid­ste år. Her er et over­blik over an­gre­be­ne:

En bom­be i en travl shop­ping­ga­de i den ty rki­ske mil­li­onby Istan­bul dræ­ber fi re men­ne­sker og sår­er 20 an­dre.

Mindst 37 men­ne­sker bli­ver dræbt ved et bom­be­an­greb, da en bil eks­plo­de­rer ved et bus­stop­pe­sted nær Kizilay- plad­sen i den cen­tra­le del af Anka­ra.

Mindst 28 men­ne­sker bli­ver dræbt i det cen­tra­le Anka­ra, da et kø­re­tøj la­det med eks­plo­si­ver sprin­ger i luft en ved si­den af en mi­li­tær­bus.

Mindst ti ty ske turi­ster bli­ver dræbt og 16 an­dre sår­et, da en sy­risk selv­mord­s­bom­ber spræn­ger sig selv i luft en i Sul­ta­na­h­met- kvar­te­ret i Istan­bul.

To selv­mord­s­bom­be­re dræ­ber 103 men­ne­sker midt i en pro­kur­disk de­mon­stra­tion ved Anka­ras ho­ved­ba­ne­gård. Me­re end 500 per­so­ner bli­ver sår­et.

34 men­ne­sker bli­ver dræbt, og om­kring 100 an­dre sår­et i et selv­mord­s­an­greb i den kur­disk­kon­trol­le­re­de by Suruc nær den sy­ri­ske græn­se. Kil­de: Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.