Ad­va­rer dan­ske­re eft er blo­digt an­greb

BT - - NYHEDER -

MINDST FI­RE DRÆB­TE For an­den gang på blot en uge og for fj er­de gang i år blev Tyr­ki­et i går ramt af et død­brin­gen­de bom­be­an­greb. Det ske­te på en shop­ping­ga­de i mil­li­onby­en Istan­bul, hvor en selv­mord­s­bom­ber spræng­te sig selv i luft en og tog fi re men­ne­sker med sig i dø­den. Der­u­d­over blev 36 per­so­ner sår­et ved an­gre­bet, op­ly­ser nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

An­gre­bet ram­mer hårdt i Tyr­ki­et, hvor ho­ved­sta­den Anka­ra for blot en uge si­den blev ud­sat for et om­fat­ten­de bom­be­an­greb, der ko­ste­de 37 men­ne­sker li­vet.

Lør­da­gens bom­be­an­greb i Istan­bul, der har ko­stet mindst fi re men­ne­sker li­vet, er en be­kræft el­se af, at der er en re­el ter­r­or­ri­si­ko i Tyr­ki­et.

Bom­be­an­gre­bet er det fj er­de i Tyr­ki­et i 2016, og der­for ad­va­rer Ole Eg­berg Mik­kel­sen, cen­ter­chef ved Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets bor­ger­ser­vi­ce, nu dan­ske turi­ster i lan­det.

» Når man kig­ger på, hvad der er sket i Istan­bul og Anka­ra de se­ne­ste må­ne­der, så sker det ty­pisk ste­der, hvor man­ge men­ne­sker sam­les, og hvor man­ge turi­ster sam­les. Så som rej­sen­de kan man for­sø­ge at und­gå at fær­des de ste­der, « si­ger han. Skynd dig væk » Det kan væ­re ind­købs­cen­tre, un­der­grunds­ba­ner, stør­re turi­stat­trak­tio­ner og an­dre lo­ka­li­te­ter. Det er ik­ke al­tid, at man kan und­gå at op­hol­de sig der, men man kan sør­ge for at op­hol­de sig så kort tid der, hvor der er ri­si­ko. «

Bor­ger­ser­vi­ce har end­nu ik­ke over­blik over, om no­gen dan­ske­re er kom­met til ska­de ved an­gre­bet, ly­der det fra Ole Eg­berg Mik­kel­sen.

» Vo­res kon­su­lat i Istan­bul er i gang med at kon­tak­te ho­spi­ta­ler og myn­dig­he­der i by­en for at fi nde ud af, om der skul­le væ­re dan­ske­re, der er be­rør­te af an­gre­bet. «

To tyr­ki­ske em­beds­mand si­ger eft er an­gre­bet, at det for­ment­lig er Kur­di­stans Ar­bej­der­par­ti ( PKK) el­ler den mi­li­tan­te grup­pe Is­la­misk Stat, der står bag an­gre­bet.

En af em­beds­mæn­de­ne for­tæl­ler i øv­rigt, at ger­nings­man­den øn­ske­de at de­to­ne­re bom­ben på et sted, hvor der var end­nu fl ere men­ne­sker.

» Ger­nings­man­den de­to­ne­re­de bom­ben, før han nå­e­de hen til sit mål, for­di han blev ban­ge for po­li­ti­et, « si­ger em­beds­man­den, der øn­sker at væ­re ano­nym, til Reu­ters. Islæn­din­ge sår­et En is­ra­e­ler og en ira­ner er blandt de fi re dræb­te, op­ly­ser Tyr­ki­ets re­ge­ring.

Der­u­d­over op­ly­ser tv- sta­tio­nen NTV, at to islæn­din­ge er blandt de sår­e­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.