TILTALES FOR TER

BT - - NYHEDER -

TER­ROR

Sa­lah Ab­desa­lam

Men Sa­lah Ab­des­lam skil­ler sig ud ved at væ­re i li­ve.

Umid­del­bart eft er Pa­ris- ter­r­oren fandt en ga­de­fe­jer nem­lig et selv­mord­s­bæl­te i en skral­des­pand. Det in­de­holdt spræng­stof, men de­to­na­to­ren var fj er­net.

Fransk po­li­ti er over­be­vist om, at selv­mord­s­bæl­tet har til­hørt Sa­lah Ab­des­lam, som til­sy­ne­la­den­de fi k kol­de fød­der, da han skul­le spræn­ge sig selv i luft en og mær­ke den sam­me smer­te, som han hav­de på­ført si­ne man­ge of­re. Det kræ­ver mod » Det vi­ser, at ik­ke al­le er li­ge de­di­ke­re­de, og at livsvilj­en kan over­ta­ge tran­gen til at dø. Selv for en ter­r­o­rist. Det er ek­stremt svært at slå sig selv ihjel, og tviv­len kan alt­så væ­re en føl­ge­s­vend selv for ter­r­o­ri­ster, « si­ger tid­li­ge­re ope­ra­tiv chef i Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste PET Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen.

» Og nu bli­ver det jo og­så in­ter­es­sant at fi nde ud af, hvad der gjor­de, at han ik­ke gik he­le vej­en. No­get blo­ke­re­de, da det en­de­lig gjaldt, « si­ger han.

Iføl­ge fransk po­li­ti var Sa­lah Ab­des­lam en af ho­ved­mæn­de­ne bag ter­r­oren, der og­så har for­bin­del­ser til Is­la­misk Stat. Blandt an­det kør­te han si­ne ‘ brød­re’ hen til ger­nings­ste­der­ne, li­ge­som han var med til at fa­bri­ke­re de bom­ber, der blev brugt.

I ti­mer­ne eft er ter­r­or­an­gre­bet lyk­ke­des det Sa­lah Ab­des­lam at for­svin­de i bil og pas­se­re en vejspær­ring i den fran­ske græn­se­by Cam- bra og der­med kom­me til Bel­gi­en.

Fi­re må­ne­ders men­ne­skej­agt kul­mi­ne­re­de i for­gårs, hvor det lyk­ke­des at såre og fan­ge Sa­lah Ab­des­lam I Bruxelles- for­sta­den Mo­len­be­ek, som er kendt for at ud­klæk­ke is­la­mi­ster i ho­be­tal. Ny vi­den » Nu har myn­dig­he­der­ne få­et en le­ven­de kil­de, som er i stand til at be­ret­te om, hvad der ske­te he­le vej­en. Så kan man få ind­sigt i, hvem der er ini­ti­a­tiv­ta­ge­re, hvil­ken rol­le Is­la­misk Stat har spil­let, hvor­dan det er til­ret­telagt, og hvor­dan man har skaff et vå­ben.

An­hol­del­sen kan bå­de bru­ges præ­ven­tivt og i for­hold til, hvor­dan man skal sæt­te ind rent eft er­ret­nings­mæs­sigt « si­ger Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen.

Sa­lah Ab­des­lam – der har bo­et fl ere år i Bel­gi­en, men har ma­rok­kan­ske rød­der – mi­ste­de sin ene bror Ibra­him Ab­des­lam, der sprang sig selv i luft en for­an en re­stau­rant i for­bin­del­se med Pa­ris- ter­r­oren.

En an­den bror ved navn Mo­ha­med Ab­des­lam har eft er­føl­gen­de for­talt, at hans brød­re blev me­re re­li­gi­øse og stop­pe­de med at drik­ke al­ko­hol, in­den de tog til Pa­ris.

» Der var en lil­le for­an­dring, men det var slet ik­ke ra­di­kalt, « har han sagt til den bel­gi­ske tv- sta­tion RTBF.

Bro­de­ren me­ner, at Sa­lah Ab­des­lam be­vidst und­lod at spræn­ge sig selv i luft en.

» Sa­lah er me­get smart. Jeg er sik­ker på, at han i sid­ste øje­blik valg­te at ven­de om. Må­ske så el­ler hør­te han no­get, som gjor­de, at han ik­ke valg­te at gen­nem­fø­re pla­nen, « sag­de bro­de­ren i in­ter­viewet fra novem­ber.

Til­fan­ge­ta­gel­sen af Sa­lah Ab­des­lam er en sejr for den bel­gi­ske

SØN­DAG 20. MARTS 2016 re­ge­ring, der eft er ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris er ble­vet kri­ti­se­ret for ik­ke at slå hårdt nok ned på lan­dets is­la­mi­ster.

Sa­lah Ab­des­lam blev i går ud­skre­vet fra ho­spi­ta­let eft er at væ­re ble­vet be­hand­let for de skud­sår,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.