Por­no­kunst­ner ma­ler Thor­ning

BT - - NYHEDER -

MA­LE­RI af Jo­nat­han Yo­es po­rtræt­ud­stil­ling indtil d. 30. ju­ni.

» Man­ge spør­ger mig, om jeg kan li­de bil­le­det. Og ja, jeg kan rig­tig godt li­de bil­le­det, for­di det ud­tryk­ker en følsom­hed, der skal væ­re i en po­li­ti­ker – det hand­ler ik­ke kun om magt, men og­så om fø­lel­ser. Og det sy­nes jeg kom­mer me­get ty­de­ligt frem i det­te bil­le­de, « si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt. Kend­te mo­del­ler Ud over sit kon­tro­ver­si­el­le bil­le­de af Bush er den bri­ti­ske kunst­ner kendt for si­ne ma­le­ri­er af frem­træ­den­de me­nings­dan­ne­re og kul­tur­per­son­lig­he­der. Tid­li­ge­re har den bri­ti­ske kunst­ner bl. a. haft den tid­li­ge­re bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster To­ny Blair, sku­e­spil­ler­ne Ni­co­le Kid­man og Ke­vin Spa­cey og den paki­stan­ske ak­ti­vist Ma­la­la Yous­afzai som mo­del­ler. Ke­vin Spa­cey har fak­tisk ad to om­gan­ge stå­et mo­del, men ik­ke som sig selv. Han er ble­vet po­rtræt­te­ret som Ri­chard d. 3. af Eng­land og som Fran­cis Un­derwood fra Net­fl ix tv- se­ri­en Hou­se of Cards. Jo­nat­han Yeo ma­ler nem­lig po­rtræt­ter af alt fra po­li­ti­ke­re til sku­e­spil­le­re. Og no­get ty­der og­så på, at den kon­tro­ver­si­el­le kunst­ner kom­mer un­der hu­den på de man­ge kend­te, der lig­ger an­sigt til hans pen­sel.

» Vi klik­ke­de med det sam­me, og vi har en god ke­mi, hvil­ket jeg og­så hå­ber kom­mer til ud­tryk i ma­le­ri­et. Det var vig­tigt for mig, at kunst­ne­ren kun­ne se, hvem jeg vir­ke­lig er. Nem­lig en per­son, der er al­vor­lig, men og­så fj ol­let til ti­der, « for­tæl­ler Hel­le Thor­ning- Sch­midt om hen­des for­hold til Jo­nat­han Yeo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.