Hej­re­lej­ren, li­ve

BT - - NYHEDER -

der­u­dad, når man først har få­et øje på en fi sken­de hej­re el­ler ba­re en små­fugl, der ta­ger bad i en vand­pyt. Prøv selv eft er, « op­for­drer Ti­ne Due Han­sen.

Re­de­ka­me­ra­et i Fre­de­riks­berg Ha­ve er in­stal­le­ret i sam­ar­bej­de med Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne og Slots- og Kul­tursty­rel­sen. I det grøn­ne ån­de­hul har man al­le­re­de i åre­vis kun­net be­trag­te de vil­de hej­re­rs liv, når de uan­fæg­tet be­væ­ger sig rundt blandt hunde, lø­be­re og bar­ne­vog­ne

Fiskehejren er en fugl, man læg­ger mær­ke til, ik­ke mindst når den står vagt ved åer og vand­løb. Ud over det kraft ige gu­le næb har den en lang, lys hals og to lan­ge, sor­te pryd­fj er i nak­ken, der ser ud som en for­læn­gel­se af den sor­te stri­be b a g øjet. Det er svært at stres­se der­u­dad, når man først har få­et øje på en fi sken­de hej­re … prøv selv eft er

.

Fiskehejren er en stor fugl, be­slæg­tet med stor­ken, som den lig­ner med si­ne lan­ge ben. Den er 90 cen­ti­me­ter høj og har et vin­ge­fang på næ­sten to me­ter, men ve­jer kun godt det sam­me som en sup­pe­hø­ne. Hej­ren gen­bru­ger ger­ne re­den fra sid­ste år, som den for­bed­rer med nye kvi­ste og gre­ne. Jo hø­je­re træ, des bed­re re­de­pla­ce­ring. Den er næ­sten altæ­den­de, men fo­re­træk­ker min­dre fi sk til un­ger­ne. En vok­sen hej­re kan æde bå­de fl ad­fi sk og ål på me­re end 30 cen­ti­me­ters læng­de.

Ik­ke al­le hej­re­par yng­ler på sam­me tid. De æld­ste kan be­gyn­de al­le­re­de i fe­bru­ar, mens de yng­ste kan ven­te helt til maj.

Han­nen og hun­nen ud­ru­ger i fæl­les­skab cir­ka fem blå­grøn­ne æg. Det ta­ger om­kring 26

da­ge.

Un­ger­ne fl yt­ter hjem­me­fra eft er om­trent to må­ne­der. Der yng­ler cir­ka 4.000 par fi ske­hej­rer i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.