Rød front mod bi­drags­sat­ser

BT - - NYHEDER -

En­heds­li­sten, SF og Al­ter­na­ti­vet fo­re­slår sam­men en ræk­ke stram­nin­ger af re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­nes mu­lig­he­der for at hæ­ve pri­ser­ne, de så­kald­te bi­drags­sat­ser.

» Det skal væ­re gen­nem­sig­tigt, hvad bi­drags­sat­ser­ne går til, og de skal ik­ke hæ­ves for at be­ta­le ud­byt­te til ak­tio­næ­rer, « si­ger Al­ter­na­ti­vets fi nansord­fø­rer Jo­sep­hine Fock i en fæl­les pres­se­med­del­el­se fra de tre par­ti­er.

For­sla­get kom­mer, eft er at re­al­kre­dit­kæm­pen Nykredit har væ­ret i stormvejr.

Nykredit- sel­ska­bet To­tal­kre­dit hæ­ver pri­ser­ne for si­ne re­al­kre­dit­kun­der med den be­grun­del­se, at kon­cer­nen reg­ner med, at der i frem­ti­den vil bli­ve stil­let stram­me­re krav om fi nan­si­el pol­string.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.