FRE­DE­RIKS COOL K

BT - - NYHEDER -

El­len Hil­lingsø

En af Kron­prin­sens næ­re ven­ner si­den barn­dom­men er sku­e­spil­le­ren El­len Hil­lingsø. Hen­des for­æl­dre, ge­ne­ral­løjt­nant Kjeld Hil­lingsø og hans hu­stru Bir­git­ta, er næ­re ven­ner af re­gent­par­ret og er fast in­ven­tar til sto­re be­gi­ven­he­der på slot­tet. Det sam­me gør sig gæl­den­de for El­len Hil­lingsø og hen­des mand Chri­stof­fer Ca­stenski­old, der al­tid er at fi nde på gæ­ste­li­ster­ne til bå­de of­fi ci­el­le og me­re ufor­mel­le ar­ran­ge­men­ter i den kon­ge­li­ge fa­mi­lie. Og tak­ket væ­re sit vir­ke som sku­e­spil­ler var Hil­lingsø og­så at fi nde til Dron­nin­gens kul­tur­bal i tirs­dags. Par­rets to børn Tho­mas og An­na er tæt på prins Chri­sti­an og prin­ses­se Isa­bel­la, og de to fa­mi­li­er er ble­vet set på af­slap­pe­de bi­o­gra­fud­fl ug­ter.

Tho­mas Vin­ter­berg

Den prisvin­den­de fi lmin­struk­tør var med i kron­prins Fre­de­riks tæn­ket­ank og har si­den haft en godt for­hold til ham. Vin­ter­berg var på gæ­ste­li­sten, da Kron­prin­sen sag­de ja til sin Mary, og kron­prin­s­par­ret har ka­stet glans over fl ere af hans fi lm­pre­mi­e­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.