UNSTNERVENNER

BT - - NYHEDER -

Jarl Fri­is- Mik­kel­sen

Tv- vært og sku­e­spil­ler Jarl Fri­is- Mik­kel­sen og hans ko­ne, Sus­an­ne Pe­hrs­son er og­så kom­met tæt på kron­prin­s­par­ret. Ven­ska­bet skal iføl­ge en kil­de med ind­gå­en­de kend­skab til hoff et væ­re op­stå­et, da Jar­len hjalp Kron­prin­sen med skærm- og me­di­e­træ­ning for nog­le år til­ba­ge.

Hen­rik Tve­de

Der er nok ik­ke man­ge dan­ske­re, der kan sæt­te an­sigt på gu­i­ta­ri­sten i cover­ban­det Led Zep­pe­lin Jam. Men Hen­rik Tve­de, som mu­si­ke­ren hed­der, er fak­tisk en af Kron­prin­sens helt gam­le ven­ner, som han mød­te til en kon­cert i Aar­hus for over 20 år si­den. Tve­de, der og­så har spil­let for San­ne Sa­lo­mon­sen, var da og­så at fi nde på li­sten over del­ta­ge­re til dåben af kron­prin­s­par­rets tvil­lin­ger.

Lars H. U. G.

Man­ge dan­ske­re fi k et sug i ma­ven - må­ske end­da og­så lidt fug­ti­ge øj­ne - da en tin­dren­de lyk­ke­lig kron­prins Fre­de­rik holdt sin må­ske bed­ste ta­le no­gen­sin­de for sin smuk­ke br­ud i 2004. ‘ Kom lad os gå, kom lad os se - gen­nem tu­sind ver­de­ner ven­ter vægt­løs kær­lig­hed’, lød det fra Kron­prin­sen, der hav­de lånt den smuk­ke linje fra san­ge­ren Lars H. U. G. s pla­de ‘ Kys­ser him­len far­vel’. Når Fre­de­rik på den må­de be­røm­me­de H. U. G, skyld­tes det ik­ke ude­luk­ken­de, at det er en ube­stri­de­lig smuk sang­tekst, men og­så, at han og san­ge­ren er næ­re ven­ner. De to mænd ses ger­ne til ‘ dren­ge­sel­ska­ber’, og san­ge­ren har op­t­rå­dt for kron­prin­s­par­ret ved ad­skil­li­ge lej­lig­he­der - blandt an­det til Fre­de­riks 40- års fød­sels­dag - og så var den 62- åri­ge kunst­ner blandt de få pri­va­te ven­ner, der var in­vi­te­ret til prins Vin­cent og prin­ses­se Jo­sep­hin­es dåb i 2011.

Marc Høm

Mo­de­fo­to­gra­fen Marc Høm og hans hu­stru Ma­lou hø­rer til kron­prin­s­par­rets in­der­kreds. Høm mød­te Fre­de­rik i New York, mens Ma­lou har ade­lig bag­grund og er en af de få, der har få­et til­delt den for­nem­me ti­tel kam­mer­da­me. Marc Høms halv­sø­ster er i øv­rigt Helene Re­in­gaard Ne­u­mann, der er Tho­mas Vin­ter­bergs an­den ko­ne.

Chris Minh Doky

Ja­zzmu­si­ke­ren Doky mød­te Fre­de­rik i New York, da tron­føl­ge­ren bo­e­de der i be­gyn­del­sen af 1990’ er­ne. De to blev næ­re ven­ner - og det sam­me blev de­res ko­ner eft er­føl­gen­de. I så høj grad, at Tanja Doky i 2007 blev ud­nævnt til Kron­prin­ses­sens hof­da­me. Hun stop­pe­de sid­ste år - et år eft er, at hun og Chris blev skilt. I dag dan­ner Tanja Doky par med Kron­prin­sens hof­chef Chri­sti­an Schø­nau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.